Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Puolustuskiinteistöjen perustamista

PuolustusministeriöValtiovarainministeriö 17.12.2019 11.35
Tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi kokouksessaan 17.12., että nykyisestä Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta muodostetaan 1.1.2021 lukien uusi Senaatti-liikelaitoskonserni, joka muodostuu Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksesta ja Puolustuskiinteistöt-tytärliikelaitoksesta.

Turvallisuusympäristön muutoksen vuoksi puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää on kehitettävä siten, että jatkossa sekä kiinteistöjen omistajuuden hallinta, että kiinteistöjen ylläpito järjestetään yhden strategisen kumppanin, Puolustuskiinteistöjen kautta ja kiinteistöhallinnan strateginen fokus siirretään normaaliolojen toiminnasta poikkeusoloihin varautumiseen.

Organisoituminen

Senaatti -liikelaitoskonserni organisoituu asiakaslähtöisesti siten, että:

  • Puolustuskiinteistöt liikelaitos tuottaa tilapalvelut Puolustusvoimille ja sen määrittämille strategisille kumppaneille.
  • Senaatti-kiinteistöt liikelaitos tuottaa tilapalvelut muulle valtion hallinnolle ja valtion budjettitalouden ulkopuolella oleville asiakkaille

Puolustuskiinteistöt tuottaa kaikki puolustusvoimien tarvitsemat toimitila- ja kiinteistöpalvelut kaikissa turvallisuustilanteissa. Puolustuskiinteistöt tuottaa palvelut itse tai hankkii ne markkinoilta poikkeusolojen ja normaaliolojen häiriötilanteiden vaatimusten mukaisesti taloudellisuus huomioiden. Järjestely koskee merkittävää valtion kiinteistöomaisuuserää. Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta siirretään omaisuutta Puolustuskiinteistöihin yhteensä noin 1,1 miljardin euron arvosta.

Kiinteistöliiketoiminnan operatiivisia prosesseja ohjataan ja kehitetään konsernitasolla ja organisaatioiden yhteiset palvelut tuotetaan keskitetysti. Tällaisia kokonaan tai osittain keskitetysti tuotettavia palveluita voivat olla muun muassa talous-, henkilöstö-, laki-, tietojärjestelmäasiat, sisäinen tarkastus, viestintä, hankinta, kiinteistökehitys ja myynti, maankäyttö, rakennuttaminen ja ympäristöpalvelut. Keskitetyn tuotantomallin tavoitteena on tuottaa hyötyjä valtionhallinnolle ja hillitä toimitilakustannusten nousua. Liikelaitoskonsernin tietohallinto ja tietojärjestelmät toteutetaan siten, että konsernista voidaan tarvittavilta osin muodostaa TUVE-verkon ja mahdollisten muiden viranomaisverkkojen käyttäjä.

Puolustusjärjestelmän turvakriittiset tietojärjestelmät, ympäristöpalvelut ja rakennuttaminen sijoitetaan Puolustuskiinteistöihin. Puolustuskiinteistöt tuottaa myös valmiutta, turvallisuutta ja maanpuolustuksen erityistarpeita koskevat palvelut.

Puolustuskiinteistöt soveltaa valtion vuokrajärjestelmää vuokrausliiketoiminnassaan. Puolustuskiinteistöjen perustamisen ja vuokrajärjestelmän soveltamisen tavoitteena on nimellisten toimitilakustannusten alentaminen nykyisestä vuokraennusteesta vuoteen 2035 mennessä siten, että toimitilakustannuksien suhteellinen osuus sotilaallisen maanpuolustuksen menoista ei kasva nykyisestä.

Senaatti -liikelaitoskonsernin ohjausmalli

Eduskunta päättää liikelaitoskonsernin investointi- ja sitoumuskehyksen enimmäismäärästä. Eduskunta antaa lisäksi suostumuksensa liikelaitoskonsernin lainanotolle ja lainanannolle tytärliikelaitokselle sekä hyväksyy mahdolliset peruspääoman korotukset ja alennukset.

Valtiovarainministeriö ohjaa Senaatti -liikelaitoskonsernia siten, että sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvissä asioissa ohjaus tapahtuu yhteistyössä puolustusministeriön kanssa.

Valtiovarainministeriö ohjaa Senaatti-kiinteistöt -liikelaitoksen lisäksi liikelaitoskonsernin tasolla tuotettavien palveluiden järjestämistä, liikelaitosten hallinnointikoodia ja konsernille yhteisiä palvelutavoitteita.

Puolustusministeriö ohjaa Puolustuskiinteistöjä sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien tehtävien ja tavoitteiden sekä valmiuden ja varautumisen osalta yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Puolustuskiinteistöjen toimipaikat sijoitetaan alueellisesti Puolustusvoimien tarpeiden mukaisesti. Puolustuskiinteistöjentietojärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan huomioiden Puolustusvoimien turvallisuusvaatimukset sekä tukeutuen tarvittavilta osin Puolustusvoimien tietoverkkoihin ja järjestelmiin.

Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä

Uuden organisaation aloittaessa 1.1.2021 nykyinen virastona toimiva Puolustushallinnon rakennuslaitos lakkaa 31.12.2020. Muutoksessa ja toiminnassa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstön asemaan sovelletaan valtion henkilöstöpoliittisia periaatteita henkilöstön asemasta muutostilanteissa.

Valtaosa puolustusvoimien kanssa työskentelevistä Rakennuslaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen henkilöistä siirtyy Puolustuskiinteistöjen palvelukseen. Tämän lisäksi liikelaitoskonsernissa tuotettavat yhteiset palvelut työllistävät osan henkilöistä.

Osana hyvää henkilöstöpolitiikkaa nykyiset organisaatiot ryhtyvät hyvissä ajoin valmistelemaan uusien toimintojen organisointia siten, että henkilöstön pysyvyys ja uuden organisaation kyky varmistaa palvelutuotannon jatkuvuus voidaan taata.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö:
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi
Hankejohtaja Lasse Koponen, puh. 02955 30539, lasse.koponen(at)vm.fi

Puolustusministeriö:
Yksikön johtaja Sara Kajander, puh. 0295 140 080, sara.kajander(at)defmin.fi

Hallintopolitiikka