Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade grundandet av Försvarsfastigheter

FinansministerietFörsvarsministeriet
17.12.2019 11.35
Pressmeddelande

Finanspolitiska ministerutskottet förordade vid sitt möte den 17 december förslaget om att nuvarande affärsverket Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk från och med ingången av 2021 omorganiseras till en ny affärsverkskoncern, Senatfastigheter, som består av affärsverket Senatfastigheter och dotteraffärsverket Försvarsfastigheter.

Förändringarna i säkerhetsomgivningen har lett till att försvarsförvaltningens fastighetssystem måste utvecklas så att både ägandet och underhållet av fastigheterna ordnas av en strategisk partner, Försvarsfastigheter, och att den strategiska fokusen förflyttas från verksamhet under normala förhållanden till beredskap inför undantagsförhållanden.

Organiseringen

Affärsverksamhetskoncernen Senatfastigheter organiseras på ett kundorienterat sätt så att

  • Affärsverket Försvarsfastigheter producerar lokaltjänsterna för försvarsmakten och dess fastslagna strategiska samarbetsparter.
  • Affärsverket Senatfastigheter producerar lokaltjänsterna för den övriga statsförvaltningen och kunderna utanför statens budgetekonomi.

Försvarsfastigheter producerar alla lokal- och fastighetstjänster som försvarsmakten behöver under samtliga säkerhetssituationer. Antingen så producerar Försvarsfastigheter tjänsterna själv eller så upphandlar verket dem på marknaderna, så att ekonomin och kraven för undantagsförhållanden och störningssituationer under normala förhållanden tas i beaktande. Arrangemanget gäller en omfattande del av den statliga fastighetsegendomen. Värdet av den egendom som överförs från Senatfastigheter och Försvarsförvaltningens byggverk till Försvarsfastigheter uppgår sammanlagt till ca 1,1 miljarder euro.

De operativa processerna inom fastighetsaffärsverksamheten styrs och utvecklas på koncernnivå och de för organisationerna gemensamma tjänsterna produceras centraliserat. Som exempel på dessa helt eller delvis centraliserade tjänster kan vara bland annat ekonomi-, personal-, lag- och informationssystemsfrågor, intern revision, kommunikation, upphandling, fastighetsförädling och försäljning, markanvändning, byggande och miljötjänster. Syftet med den centraliserade produktionen är att skapa nytta för statsförvaltningen och att hålla tillbaka ökningen av lokalutgifterna. Affärsverkskoncernens informationsförvaltning och datasystem ska vara sådana att koncernen vid behov kan använda TUVE-nätet och eventuellt även andra myndighetsnät.

De säkerhetskritiska datasystemen inom försvarssystemet, miljötjänsterna och byggandet placeras vid Försvarsfastigheter. Försvarsfastigheter producerar även tjänsterna i anslutning till beredskapen, säkerheten och specialbehoven inom landsförsvaret.

Försvarsfastigheter tillämpar statens hyressystem på sin hyresverksamhet. Målet med grundandet av Försvarsfastigheter och tillämpningen av hyressystemet är att minska på de nominella lokalutgifterna före 2035 jämfört med den nuvarande hyresprognosen så att lokalutgifternas proportionella andel av utgifterna för det militära landsförsvaret inte ökar från den nuvarande nivån.

Styrningsmodellen för affärsverkskoncernen Senatfastigheter

Riksdagen beslutar om det maximala beloppet för affärsverkskoncernens investeringar och utfästelser. Riksdagen ger dessutom sitt samtycke till affärsverkskoncernens egna lån och utlåningen till dotteraffärsverket, och godkänner eventuella höjningar och sänkningar av grundkapitalet.

Finansministeriet styr affärsverksamhetskoncernen Senatfastigheter så att styrningen av det militära landsförsvaret sker i samarbete med försvarsministeriet.

Finansministeriet styr förutom affärsverket Senatfastigheter även ordnandet av tjänster som tillhandahålls på affärsverkskoncernnivå, koden för bolagsstyrningen av affärsverk samt de för koncernen gemensamma servicemålen.

Försvarsministeriet styr Försvarsfastigheter tillsammans med försvarsmakten när det gäller uppgifter och mål som har ett samband med landsförsvaret och beredskapen.  Försvarsfastigheters verksamhetsställen placeras regionalt med hänsyn till försvarsmaktens behov. Affärsverksamhetskoncernens informationssystem planeras och förverkligas med hänsyn till försvarsmaktens säkerhetskrav och vid behov så att man för Försvarsfastigheters del anlitar försvarsmaktens datanät och system.

Avsikten är inte att eftersträva personalminskningar

Det nuvarande ämbetsverket Försvarsförvaltningens byggverk upplöses den 31 december 2020 i och med att den nya organisationen inleder sin verksamhet vid ingången av 2021. I reformen iakttas en god personalpolicy och statens personalpolitiska principer om personalens ställning i förändringssituationer kommer att tillämpas på personalens ställning.

Största delen av byggverkets och Senatfastigheters personal som arbetar inom försvaret övergår i Försvarsfastigheters tjänst. En del av personalen kommer också att sysselsättas av de gemensamma tjänster som affärsverksamhetskoncernen producerar.

De nuvarande organisationerna kommer i enlighet med god personalpolitik att börja bereda organiseringen av de nya funktionerna i god tid, så att personalens varaktighet och den nya organisationens förmåga att säkerställa serviceproduktionens kontinuitet kan garanteras.

Ytterligare information:

Finansministeriet:
Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(a)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 0295 530 539, lasse.koponen(a)vm.fi

Försvarsministeriet:
Sara Kajander, enhetschef, tfn 0295 140 080, sara.kajander(a)defmin.fi

Förvaltningspolitiken