FI SV

Projektportföljtjänsten

Hanteringstjänsten för projektportföljen är en gemensam rapporteringstjänst som är avsedd för statliga ämbetsverk och inrättningar och som har planerats särskilt för rapportering av IKT-utvecklingsprojekt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för produktionen av tjänsten under ledning av finansministeriet. Uppgifter om projekt som inbegriper utveckling av IKT och vars uppskattade totala kostnader uppgår till minst en miljon euro ska föras in i projektportföljtjänsten.

Syftet med verksamhetsmodellen är att skapa transparens och en övergripande uppfattning av den IKT-bundna utvecklingen av statsförvaltningen, identifiera eventuella överlappningar och samarbetsmöjligheter samt fästa uppmärksamhet vid förverkligandet av den nytta som eftersträvas genom projekten.

Finansministeriet uppdaterade i mars 2022 anvisningarna för statliga ämbetsverk och inrättningar om rapportering av betydande IKT-projekt i den gemensamma portföljtjänsten. Anvisningen förenhetligar användningen av projektportföljtjänsten så att projektinformationen i större utsträckning ska kunna utnyttjas på statsrådsnivå till exempel i ekonomiplaneringen och som stöd för styrningen av utvecklingen. 

På koncernnivå utnyttjas informationen i projektportföljen bland annat vid sammanställandet av statsbudgeten och planen för de offentliga finanserna samt vid rapporteringen och analyseringen för varje förvaltningsområde och ämbetsverk. De nya samarbetsgrupperna för informationshantering utnyttjar också informationen i projektportföljen som stöd för sin verksamhet.

Verksamhetssätten beskrivs närmare i anvisningen för rapportering i projektportföljtjänsten. Anvisningen kan också laddas ner också från Projektportföljtjänsten, liksom även andra bruksanvisningar som gäller tjänsten.

Gemensamma rapporteringstider

De tidpunkter då planerings- och rapporteringsuppgifter om projekten förs in i Projektportföljtjänsten har kopplats till årsplanen för planering av statsförvaltningens verksamhet och ekonomi. Avsikten är att rapporteringstidpunkterna ska möjliggöra gemensam handläggning av planerings- och utfallsuppgifter såväl inom förvaltningsområdet som på ett ändamålsenligt sätt i förvaltningsövergripande samarbetsgrupper.

Rapporteringen av planeringsuppgifter om projekt som befinner sig i beredningsskedet och som överstiger 1 miljon euro:

  • i samband med ramberedningen: ämbetsverkens projektförslag för ramperioden senast före utgången av oktober
  • i samband med budgetberedningen: ämbetsverkens projektförslag för budgetåret senast före utgången av februari

Lisätietoja:

Jenni Karpus, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530249