Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi talouskriisiin ajautuneita maita tuettiin?

Kriisimaiden tukemisella ja vakausmekanismien luomisella on pyritty pienentämään tartuntariskejä, jotta kriisin leviäminen koko euroalueen laajuiseksi voidaan estää.

Mitkä maat saivat tukea?

Aikajärjestyksessä Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Kypros. Irlannin ja Espanjan ohjelmat päättyivät joulukuussa 2013, Portugalin toukokuussa 2014. Kyproksen ohjelma päättyi maaliskuussa 2016. Kreikan kolmas ohjelma päättyi elokuussa 2018.

Millaista tukea maille annettiin?

Rahoitustuki myönnettiin ohjelmamaille lainamuotoisena. Lainaerien maksamisen ehtona oli talouden sopeutusohjelman toteuttaminen sovitusti.

Millaisia sopeutusohjelmassa edellytetyt uudistukset olivat?

Sopeutusohjelma laaditaan aina erikseen kunkin maan tilanne huomioon ottaen. Kaikissa ohjelmissa oli keskeistä talouden rakenteelliset uudistukset, joilla pyrittiin tervehdyttämään julkista taloutta. Julkisen sektorin tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan esimerkiksi leikkaamalla kustannuksia ja järkeistämällä toimintaa.

Valvotaanko ohjelmamaiden edistymistä myös ohjelmien jälkeen?

Kyllä. Niin sanotut instituutiot (komissio, Euroopan keskuspankki (EKP), Euroopan vakausmekanismi (EVM) ja eräissä tapauksissa Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)) tekevät ohjelman jälkeisen valvonnan puitteissa tarkastuskäyntejä kaksi kertaa vuodessa, kunnes 75 % rahoitustuesta on maksettu takaisin. Kreikka asetettiin ongelmien syvyyden vuoksi tiukennettuun valvontaan, jossa tarkastuskäyntejä tehdään lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Tarkastuskäynneistä laaditaan ohjelman jälkeisen valvonnan raportit, jotka tuodaan euromaiden valtiovarainministereille hyväksyttäväksi.

Vakausmekanismit

Mitä vakausmekanismit ovat?

Euroalueen jäsenvaltio voi pyytää rahoitustukea talouden, julkisen talouden ja rahoitusvakauden turvaamiseksi. Kesästä 2010 lähtien EU:n ja euroalueen rahoitustuki on annettu erillisten rahoitustukimekanismien kautta. Aluksi mekanismeina olivat Euroopan rahoitusvakausväline ERVV ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM. Lokakuusta 2012 alkaen ensisijaisena mekanismina on toiminut Euroopan vakausmekanismi EVM.

Kuinka vakausmekanismit toimivat?

Mekanismit hakevat rahoituksen markkinoilta ja antavat tukea kriisimaille sopeutusohjelman ehtojen mukaisesti. Muiden jäsenvaltioiden ei siten tarvitse lisätä omaa lainanottoaan.

Mikä on Euroopan rahoitusvakausväline ERVV?

Euroopan rahoitusvakausväline ERVV (European Financial Stability Facility, EFSF) on euromaiden Luxemburgiin perustama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on toimia väliaikaisena kriisinhallintavälineenä. ERVV antaa euromaille lainamuotoista rahoitustukea ennen kesäkuuta 2013 hyväksyttyjen rahoitustukiohjelmien loppuun saakka. Euroalueeseen kuuluvat valtiot takaavat ERVV:n varainhankinnan.

Mikä on Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM?

Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM) on euroalueen maille kohdistuva hätärahoitusohjelma, jota EU:n komissio hallinnoi. Päätökset taloudellisen avun myöntämisestä tekee EU:n neuvosto. Komissio lainaa markkinoilta rahaa käyttäen EU:n budjettia vakuutena. Budjetin kautta kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat osallisina ERVM:n lainoissa ohjelmamaille.

Mikä on Euroopan vakausmekanismi EVM?

Euroopan vakausmekanismi EVM (European Stability Mechanism, ESM) on euromaiden Luxemburgiin perustama kansainvälinen rahoituslaitos, joka toimii omalla pääomalla.  Sen tehtävänä on edesauttaa rahoitusvakauden, julkisen talouden kestävyyden ja kansantalouden kasvuedellytysten palautumista, jos taloudellinen kriisi uhkaa jotakin euromaata. EVM on ensisijainen kriisinhallintamekanismi.

Miksi Kreikalle on myönnetty myös suoraa lainaa?

Kun Kreikka ajautui ongelmiin keväällä 2010, euroalueella ei vielä ollut vakausmekanismeja. Suomi on myöntänyt suoraa lainaa Kreikan ensimmäisen ohjelman kautta 1,005 miljardia euroa.

Rahoitustuki

Mistä tähänastiset tuet on maksettu?

Kreikan ensimmäisen ohjelman rahoitus keväällä 2010 toteutettiin muiden euromaiden suorana kahdenvälisenä lainana Kreikan valtiolle. Irlannin ja Portugalin ohjelmien sekä Kreikan toisen ohjelman rahoitus toteutettiin Euroopan rahoitusvakausvälineen (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin (ERVM) kautta. Syksyllä 2012 Euroopan vakausmekanismi EVM aloitti toimintansa ja vastasi Espanjan ja Kyproksen ohjelmien sekä Kreikan kolmannen ohjelman rahoituksesta.

Voivatko suomalaiset veronmaksajat joutua maksamaan muiden maiden velkoja?

EU:n perussopimus edellyttää, että EU:n jäsenvaltioiden on vastattava veloistaan itse. Siksi tärkeänä lähtökohtana päätöksissä on, että muille maille ei aiheudu rahoitustukitoimista tappioita. Suomi on korostanut kunkin maan vastuuta omista veloistaan ja velanhoitokyvystään myös tulevaisuudessa.

Paljonko Suomen valtio on antanut rahoitusta tai takauksia eurokriisin aikana?

Suurin osa myönnetyistä vastuista on Suomen valtion antamia takauksia ERVV:lle, yhteensä noin 7 miljardia euroa. Valtion talousarvioon varatuista määrärahoista on maksettu Kreikalle lainaa noin miljardi euroa vuosina 2010–2012. Lisäksi Suomen valtio on maksanut 1,44 miljardia euroa vuonna 2012 Euroopan vakausmekanismi EVM:n pääomitusta varten.