Lausuntopyyntöjä

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta asetukseksi neuvoston direktiiviksi muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi ja neuvoston asetukseksi muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi

Lausuntopyyntö alennettuja verokantoja koskevasta komission ehdotuksesta COM(2018)

Lausuntopyyntö pienyritysten erityisjärjestelmää koskevasta komission ehdotuksesta

Lausuntopyyntö komission ehdotuksista täytäntöönpanosäännöksiksi arvonlisäverotuksen uudenaikaistamiseksi rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa

Lausuntopyyntö jäsenvaltioiden välisen kaupan ALV-järjestelmän teknisiä toimenpiteitä koskevasta komission ehdotuksesta