Takaisin

Päätös HäHaO 13/0442/3 Irtisanominen kollektiiviperusteella

Irtisanominen kollektiiviperusteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Uudelleen sijoittaminen

Toiminnan uudelleenjärjestely                                          Päätös 13/0442/3

Töiden loppuminen                                                            

A: 13.11.2013

                                                                                              

Virasto oli 2.6.2014 päättänyt irtisanoa erikoissuunnittelija A:n virkasuhteen, koska rykmentti, jossa A työskenteli, lakkasi 31.12.2014. Päätöksen perustelujen mukaan A:ta ei ollut voitu kohtuudella sijoittaa tai kouluttaa uusiin tehtäviin puolustusvoimissa.

Virasto oli todennut lausunnossaan, että A oli 22.7.2014 tehdyllä päätöksellä nimitetty hakemaansa toiseen virkaan, joten hänen valituksensa uudelleensijoittamisvelvoitteen laiminlyönnistä oli perusteeton. A oli todennut, että hänen uudelleen sijoittamiseensa liittyvissä asiakirjoissa oli tehtävänimikettä koskevia virheitä. A oli hakenut suunnittelijan (kirjastojärjestelmät, vaativuusluokka 11) tehtävää, mutta nimityspäätöksessä hänet oli määrätty suunnittelijan (kirjaston tietopalvelut, vaativuusluokka 11) tehtävään. Samassa kirjastossa oli myös vaativuusluokkaan 8 sijoitettu suunnittelija (kirjaston tietopalvelut). Työnantaja ei A:n mukaan ollut pystynyt vastaamaan yksiselitteisesti miten asiakirjoissa olevat virheet vaikuttivat jatkossa hänen asemaansa virkamiehenä ja A oli pyytänyt hallinto-oikeutta vahvistamaan, että hänet oli määrätty hakemaansa tehtävään ja että uudelleensijoittamisvelvoite oli tullut täytetyksi.

Hallinto-oikeus totesi, että A oli 22.7.2014 tehdyllä päätöksellä nimitetty hänen hakemaansa puolustusvoimien siviilivirkaan ja hänet oli määrätty viranhakuilmoituksessa tarkoitettuun vaativuusluokan 11 suunnittelijan tehtävään. Virasto oli 1.8.2014 tekemällään päätöksellä peruuttanut päätöksensä A:n virkasuhteen irtisanomisesta hänen suostumuksellaan. A:lla ei siten ollut enää oikeussuojan tarvetta asiassa. A voi lisäksi pyytää virkanimityspäätökseen 22.7.2014 sisältyväksi esittämänsä kirjoitusvirheen korjaamista päätöksen tehneeltä virastolta hallintolain 52 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

 

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta.

 

Päätös on lainvoimainen.

 

Hallintolainkäyttölaki 51_§_2_momentti

Hallintolaki_52_§