Takaisin

Päätös HeHaO 17/0301/2 Irtisanominen yksilöperusteella ja virantoimituksesta pidättäminen

Irtisanominen yksilöperusteella                                                       Helsingin hallinto-oikeus

Virantoimituksesta pidättäminen                                                   

Rikostuomio                                                                                       Päätös 17/0301/2

Vapaa-aika                       

Käyttäytymisvelvollisuus                                                                   A: 13.4.2017

Puolustusvoimat                                                          

                                                                                                            

A oli irtisanottu aliupseerin virastaan ja pidätetty virantoimituksesta välittömästi irtisanomisen jälkeen 7.3.2016 annetulla päätöksellä. Käräjäoikeus oli tuominnut A:n 19.2.2016 annetulla tuomiolla huumausainerikoksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Hallinto-oikeus totesi, että virkasuhteen päättäminen rikoksen johdosta ei edellytä, että virkamies olisi tuomittu rangaistukseen ja tuomio olisi lainvoimainen. A:n irtisanominen oli perustunut erityisesti siihen, että A oli käräjäoikeudessa myöntänyt käyttäneensä huumausaineita ja säilyttäneensä ampumatarvikkeita huolimattomasti.

Hallinto-oikeus totesi, että virkasuhteen irtisanomisperustetta on arvioitava suhteessa virkamiehen virkavelvollisuuksiin. A oli tehtävässään toiminut muun muassa kouluttajana, johtajana ja valvojana. Ammattisotilaana A:lla oli ollut myös vapaa-aikaan kohdistuva erityinen käyttäytymisvelvoite. Hallinto-oikeus katsoi, että A oli syyllistymällä edellä mainittuihin rikoksiin käyttäytynyt tavalla, joka ei vastannut hänen asemaansa eikä hänen tehtäväänsä. A:n menettely virkatehtäviensä ulkopuolella oli ollut omiaan vaarantamaan luottamusta puolustusvoimille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. A:n irtisanomiselle oli ollut valtion virkamieslain 25 §:n 2 momentin mukainen virkamiehestä johtuva erityisen painava syy.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen.

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_25_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_40_§_2_momentti

Valtion_virkamieslaki_14_§_2_momentti

Laki_puolustusvoimista_42_§