Takaisin

Päätös P-SHaO 16/0121/2 Virkasuhteesta johtuva taloudellinen etuus

Virkasuhteesta johtuva taloudellinen etuus                              Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Irtisanoutuminen                                                                

Virkavapaus                                                                                   Päätös 16/0121/2

Syrjintä       

Irtisanomiskorvaus                                                                        A: 1.3.2016

Irtisanomisajan palkka

Oikaisuvaatimus

                                                                                              

 

A oli ottanut vastaan määräaikaisen toimen toisessa virastossa 1.3.2014 alkaen ja oli virkavapaalla koeajan ajan 31.5.2014 saakka. Virasto oli 7.5.2014 päättänyt maksaa viraston organisaatiomuutoksen vuoksi muutosuhan alaisena olleelle A:lle kuuden kuukauden palkkaa vastaavan irtisanoutumiskorvauksen, mikäli A irtisanoutuu virastaan 9.5.2014 mennessä. Päätöksen mukaan A:lle ei makseta irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta, koska hän on virkavapaalla. A oli määräaikaan mennessä irtisanonut virkasuhteensa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Virasto oli 23.5.2014 hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen koskien irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta.

A vaati irtisanoutumiskorvauksena myös irtisanomisajan palkan maksamista. Hallinto-oikeus totesi, että irtisanoutumiskorvauksen maksaminen on valtiovarainministeriön 15.2.2012 antamassa päätöksessä mainitulla tavalla viraston harkinnassa. Palkattomalla virkavapaalla olevalle virkamiehelle ei lähtökohtaisesti makseta irtisanomisajan palkkaa, joten viraston päätös ei ollut valtiovarainministeriön päätöksen vastainen. Virasto ei ollut maksanut irtisanomisajan palkkaa vastaavaa korvausta muillekaan virkavapaalla olleille henkilöille. Näin ollen hallinto-oikeus katsoi, että virasto oli kohdellut samassa asemassa olevia virkamiehiä tasapuolisesti, eikä korvauksen määrä ollut perustunut sukupuoleen A:n väittämällä tavalla. Virasto ei ollut ylittänyt harkintavaltaansa A:n irtisanoutumiskorvauksesta päättäessään.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

 

Lainvoimainen.

 

Valtion_virkamieslaki_11_§

Valtion_virkaehtosopimuslaki_5_§_2_momentti_3_kohta