Valtion takaukset

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.4.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtiontakauksen myöntäminen Finnvera Oyj:n Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Pauli Kariniemi, Finanssineuvos p.+35 8295530210

Asia
Valtioneuvostolle esitetään, että se myöntäisi vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen Finnvera Oyj:n Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle, jonka puitteissa otettujen lainojen pääoma on enintään 11 miljardia euroa. Valtiontakaus kattaisi lainaohjelman puitteissa 31 päivänä joulukuuta 2022 mennessä otetut, juoksuajaltaan enintään 25 vuoden lainat sekä näihin lainoihin liittyvät koron- ja valuutanvaihtosopimukset sekä muut vastaavat suojausjärjestelyt ja sopimuksissa sovitut korot ja muut ehdot. Valtiontakauspäätöksessä määrättäisiin lisäksi valtiovarainministeriön ja Valtiokonttorin tehtävistä, jotka liittyvät takauksen hallintaan ja Finnvera Oyj:n raportointivelvollisuudesta valtiovarainministeriölle, työ- ja elinkeinoministeriölle sekä Valtiokonttorille. Valtioneuvostolle esitetään, että Finnvera Oyj:lle myönnettävästä valtiontakauksesta ei perittäisi takausmaksua, koska takauksen kohteena oleva varainhankinta on yhtiölle lainsäädännössä osoitetun erityistehtävän toteuttamista. Valtioneuvostolle esitetään, että takauksen kohteena olevan varainhankinnan perusteella toteutettava antolainaus on hinnoiteltava siten, ettei se ole ristiriidassa EU:n valtiontukisäännösten kanssa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta valtiontakauksen Finnvera Oyj:n Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle, jonka puitteissa otettujen lainojen takaisin maksamatta oleva pääoma on enintään 11 miljardia euroa; päättää että valtioneuvoston 18 joulukuuta 2014 Finnvera Oyj:n Euro Medium Term Note -lainaohjelmalle antamaa valtiontakausta koskeva aiempi päätös kumotaan ja päättää, että takauksesta ei peritä takausmaksua (RV)

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Valtioneuvostolle esitettävän valtiontakauksen enimmäismäärä on rajattu 11 miljardiin euroon pääoman osalta. Tämän lisäksi takaus kattaa lainojen pääomalle laskettavat korot, valuuttakurssieroista johtuvat vastuut ja riskien suojaamiseksi tarpeellisen määrän lainoihin liittyviä koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä muita vastaavia suojausjärjestelmiä. Valtiontakauksen perusteella syntyvä enimmäisvastuu koostuu näistä eri sitoumuksista ja niiden korkotasosta ja juoksuajoista. Finnvera Oyj:n arvion mukaan lainaohjelmaan sisältyvien uusien lainojen keskimääräinen juoksuaika olisi noin 10–15 vuotta, olemassa olevan velan keskimääräisen juoksuajan ollessa nyt noin kuusi vuotta. Lainaohjelman puitteissa liikkeeseen laskettujen lainojen keskikorko on tällä hetkellä 0,96 % vuodessa. Jos oletetaan, että lainaohjelman keskimääräinen juoksuaika kasvaa 10 vuoteen ja korko pysyy yhdessä prosentissa vuodessa, niin korosta syntyvä enimmäisvastuu 11 miljardin euron pääoman takaukselle olisi enimmillään 1,1 miljardia euroa. Yhden prosenttiyksikön muutos koroissa merkitsisi muiden oletusten säilyessä ennallaan vuosittain 110 miljoonan euron muutosta valtion takausvastuussa.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen