Valtioneuvoston kirjelmä

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiivin muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin osalta

U 55/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Kai Mykkänen

Esittelijä
Tommi Parkkola, Hallitusneuvos p.+35 8295530344

Asia
Euroopan komissio antoi 25 päivänä toukokuuta 2018 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen tavaroiden ja palvelujen petosalttiita luovutuksia ja suorituksia koskevan valinnaisen käännetyn verovelvollisuuden mekanismin ja alv-petosten torjunnassa käytettävän nopean reagoinnin mekanismin soveltamisajan osalta, COM(2018) 298. Direktiivin 199 a artiklassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää käännetyn verovelvollisuuden mekanismia tiettyjen petosalttiiden tavaroiden ja palvelujen myynteihin. Direktiivin 199 b artiklassa säädetty nopean reagoinnin mekanismi antaa jäsenvaltioille tietyin ehdoin mahdollisuuden ottaa käyttöön käännetyn verovelvollisuuden mekanismi äkillisesti ilmeneviin laaja-alaisiin petoksiin. Ehdotuksen mukaan arvonlisäverodirektiivin 199 a ja 199 b artiklassa säädettyjen vuoden 2018 loppuun voimassa olevien tilapäisten toimenpiteiden voimassaoloa jatkettaisiin 30 kesäkuuta 2022 saakka, jolloin unionin sisäisiä yritysten välisiä tavaraluovutuksia koskevan lopullisen järjestelmän on määrä tulla voimaan.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset
Ehdotuksen mukaan käännetyn verovelvollisuuden soveltaminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista. Suomi on ottanut käyttöön käännetyn verovelvollisuuden järjestelmän päästöoikeuksien kaupassa. Mikäli ehdotusta ei hyväksytä, se edellyttäisi arvonlisäverolain muuttamista tältä osin, mikä lisäisi järjestelmän petosalttiutta. Molemmat mekanismit tehostavat jäsenvaltioiden mahdollisuuksia torjua veropetoksia.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen