Hallituksen esitys

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.11.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 243/2018

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Paula Kirppu, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530552

Asia
Ehdotetulla uudella sijoitusrahastolailla selkeytettäisiin lain soveltamisalaa muun muassa siirtämällä erikoissijoitusrahastoja koskevan sääntely sijoitusrahastolaista vaihtoehtorahastojen hoitajista annettuun lakiin. Keskeisiä uudistuksia olisivat kansallisen sääntelyn vähentäminen keventämällä rahastoyhtiön hallinnon järjestämisvaatimuksia korvaamalla vuosittain järjestettävä rahasto-osuudenomistajien kokous pyynnöstä kokoon kutsuttavalla kokouksella. Rahastoyhtiön hallituksen toiminnan luotettavuutta lisättäisiin rahastoyhtiön hallituksen riippumatonta jäsentä koskevilla uusilla säännöksillä, joilla korvattaisiin voimassa olevassa laissa edellytetty rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen. Tilintarkastajien suorittamaa sijoitusrahaston arvonlaskennan oikeellisuuden tarkistamista harvennettaisiin tehtäväksi vähintään vuosittain. Lakiin lisättäisiin rahastoyhtiöille uusi sijoitusrahaston likviditeetin hallintakeino, lunastusten rajoittaminen sekä erityisesti kansainvälistä kilpailukykyä edistävä alarahastorakenne sekä poistettaisiin velvollisuus antaa fyysinen osuustodistus. Lisäksi ehdotetaan, että sijoitusrahaston säännöissä voitaisiin määritellä perusteet, jolloin rahastoyhtiölle tulisi oikeus lunastaa rahasto-osuudet laissa ja rahaston säännöissä tarkemmin määrätyissä poikkeuksellisissa tilanteissa ilman rahasto-osuudenomistajan toimeksiantoa tai suostumusta. Rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä laskettaisiin myös nykyisestä 50 osuudenomistajasta 30 osuudenomistajaan. Esityksen tarkoituksena on lisäksi panna kansallisesti täytäntöön rahamarkkinarahastoista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus, eurooppalaisista riskipääomarahastoista ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettujen asetusten muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sekä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2019.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla olisi rahastoyhtiöille kilpailukykyisyyttä lisääviä ja kustannuksia keventäviä vaikutuksia. Lisäksi ehdotetut muutokset helpottaisivat suomalaisten rahastoyhtiöiden toimimista kansainvälisillä markkinoilla kansallisen lisäsääntelyn vähentyessä. Vuoden 2017 lopussa suomalaisia rahastoyhtiöitä oli 26. SFTR-asetuksen ja rahamarkkinarahastoasetuksen noudattamisen valvonta lisää Finanssivalvonnan tehtäviä nykyisestä. Asetusten noudattamisen valvonta ja viranomaisiin kohdistuvien velvollisuuksien soveltaminen tulee mahdollisesti edellyttämään Finanssivalvonnalta henkilöstön ja tietojärjestelmien lisäresursointia. EuVECA- ja EuSEF-asetusten muutosten valvonta tulee myös mahdollisesti lisäämään Finanssivalvonnan työmäärää, sillä asetusten piiriin voi jatkossa hakeutua yhä enemmän toimijoita. Finanssivalvonnan työmäärän lisääntyminen yksittäisen tehtävän osalta voi olla vähäistä, minkä takia Finanssivalvonta pystyy hoitamaan ehdotetut tehtävät ja valtuudet arvion mukaan jo nykyisillä resursseilla. Kokonaiskuvaa Finanssivalvonnan työmäärän muutoksia arvioidessa on otettava kuitenkin huomioon yksittäisten tehtävien lisääntymisen kokonaisvaikutus ja finanssisektorin lisääntynyt sijoittajansuojasääntely ja sen täytäntöönpano lähivuosina.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen