Pankkikriisien hallinta

Valtiovarainministeriö vastaa pankkien kriisinhallintaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Tavoitteena on pankkikriisien ennaltaehkäisy ja tehokas hallinta.

Kriisinhallintalainsäädäntö

Pankkien kriisinhallintaa koskeva lainsäädäntö perustuu EU:n jäsenvaltioissa elvytys- ja kriisinratkaisudirektiiviin (2014/59/EU). Suomessa direktiivi pantiin täytäntöön pankkien ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetulla lailla (1194/2014). Samalla perustettiin rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain (1195/2014) perusteella Rahoitusvakausvirasto, joka aloitti toimintansa vuonna 2015.

Rahoitusvakausvirasto toimii kansallisena kriisinratkaisuviranomaisena taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten toiminnan uudelleenjärjestämiseksi. Valtiovarainministeriö vastaa Rahoitusvakausviraston tulosohjauksesta.

Pankkiunionissa suurimpien pankkien kriisinratkaisu on valvonnan tavoin keskitetty. Pankkiunionin yhteisenä kriisinratkaisuviranomaisena toimii vuonna 2015 toimintansa aloittanut EU:n kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board). Yhteisen kriisinratkaisumekanismin toiminnasta ja kriisinratkaisuneuvoston toimivaltuuksista on säädetty asetuksella (EU) N:o 806/2014.

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto hallinnoi myös yhteistä kriisinratkaisurahastoa, jonne siirretään asteittain jäsenvaltioiden pankeilta keräämät vakausmaksut erillisen valtiosopimuksen (SopS 88/2015) nojalla. Vakausmaksujen määräytymisperusteita on täsmennetty EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2015/81. Vuoden 2023 lopulla yhteisen rahaston tavoitetaso on 1 % suojatuista talletuksista pankkiunionissa eli arviolta noin 55 miljardia euroa.

Talletussuojajärjestelmä

Talletussuojan tarkoitus on ehkäistä talletuspakoa ja suojata tallettajien saatavia. EU:n uudistettu talletussuojadirektiivi (2014/49/EU) tuli voimaan vuonna 2015. Uudistuksessa jäsenmaiden järjestelmiä harmonisoidaan mm. säätämällä etukäteisrahastoinnista, asettamalla rahaston tavoitetasoksi 0,8 % suojatuista talletuksista sekä lyhentämällä korvausaika nykyisestä 21 päivästä siirtymäajan jälkeen 7 päivään. Talletussuojan alaisten talletusten enimmäismäärä on 100 000 euroa.

EU:n talletussuojadirektiivi on pantu Suomessa täytäntöön rahoitusvakausviranomaisesta annetulla lailla (1195/2014).  Rahoitusvakausvirasto vastaa talletussuojajärjestelmän toiminnasta ja hallinnoi valtion talousarvion ulkopuolista talletussuojarahastoa.

Vuoden 2015 lopulla komissio esitti myös eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän luomista pankkiunioniin osallistuville jäsenvaltioille. Neuvottelut komission esityksestä alkoivat keväällä 2016.

1990-luvun pankkikriisin jälkihoito

Valtiovarainministeriö vastaa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy (selvitystilassa) omistajaohjauksesta osana 1990-luvun pankkikriisin jälkihoitoa.

Lisätietoa:

Rahoitusvakausvirasto
Suomen talletussuojajärjestelmä
Pankkiunioni (englanniksi)
EU:n kriisinratkaisuneuvosto (englanniksi)

Yhteystiedot

Jaakko Weuro, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530322  


Markku Puumalainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pankki- ja infrastruktuuriyksikkö (PIY) 0295530206