FI SV EN

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen

Asiantuntijoita. Kuva: Maskot / Gorilla.

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja tehokas toiminta on tärkeä edellytys kansantalouden hyvälle talouskehitykselle. Valtiovarainministeriö vastaa siitä, että rahoitusmarkkinoiden sääntely edistää markkinoiden luotettavaa ja monipuolista toimintaa sekä rahoituspalveluiden tarjonnan turvallisuutta. Säädösvalmistelun ohella ministeriö seuraa markkinoiden toimintaa ja rahoitusmarkkinoiden vakauskehitystä sekä osallistuu erilaisiin rahoitusmarkkinoiden kehittämishankkeisiin muiden viranomaisten ja markkinaosapuolten kanssa.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Keskeistä ministeriön toiminnassa on vaikuttaa ennakoivasti rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn EU-valmisteluun sekä seurata aktiivisesti alan sääntelyn kehitystä kansainvälisissä järjestöissä.

Ministeriön vastuulla oleva rahoitusmarkkinoiden sääntely koskee esimerkiksi

  • rahoituspalveluja tarjoavien yritysten kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden toimintaa,
  • maksu- ja selvitysjärjestelmiä,
  • arvopaperi- ja johdannaiskauppaa,
  • arvo-osuusjärjestelmää,
  • rahoitusmarkkinoiden valvontaa,
  • rahanpesun estämistä rahoitusmarkkinoilla,
  • rahoitusmarkkinasääntelyn seuraamusjärjestelmää,
  • kriisinratkaisua sekä
  • raha- ja keskuspankkijärjestelmää.

Ministeriö myöntää toimiluvat säännellylle markkinalle eli pörssille, selvitysyhteisölle ja arvopaperikeskukselle sekä vahvistaa niiden säännöt.

EU:n pääomamarkkinaunioni

Komissio on antanut syksyllä 2015 pääomamarkkinaunionin (PMU) luomista koskevan toimintasuunnitelman (COM(2015) 468) ja tähän liittyvät ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset.

Vuonna 2016 on julkaistu pääomamarkkinaunionia koskeva ensimmäinen tilanneraportti (SWD(2016) 147) ja tiedonanto työllisyyttä, kasvua ja investointia edistävän sisämarkkinaohjelman toteuttamiseksi (COM(2016) 361) sekä pääomamarkkinaunionin edistymistä koskeva tiedonanto (COM(2016) 601).

Komissio arvioi PMU-hankkeen saavutuksia ja laati uudelleenarvioinnin painopistealueista kesäkuussa 2017 (COM(2017) 292 final).

Tavoitteena on luoda kattava, toimiva ja yhdentynyt pääomamarkkinaunioni vuoteen 2019 mennessä.

PMU on tärkeä osa komission kasvustrategiaa (työpaikat, kasvu, investoinnit ja kilpailukyky). Tavoitteena on EU:n talouden ja markkinaehtoisen rahoituksen vahvistaminen sekä pitkäaikaisten sijoitusten edistäminen. Yhdentyneemmät pääomamarkkinat toimisivat tehokkaammin ja tukisivat kasvun rahoittamista. PMU edistää euroalueen taloudellista lähentymistä ja taloudellista vakautta. PMU:n kautta voidaan luoda pankkikeskeiselle rahoitukselle vaihtoehtoisia kanavia sekä lähteitä. PMU:n yhteydessä selvitetään mahdollisuuksia parantaa pankkien lainanantokapasiteettia ja edistää pienempien toimijoiden sääntelyn suhteellisuusperiaatetta.

PMU:n luominen edellyttää sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla toteutettavia sääntely- ja muita toimia.

Sisämarkkinastrategia, digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia ja pääomamarkkinaunionin luomista koskeva toimintasuunnitelma ovat keskeinen osa eurooppalaista uudistusohjelmaa ja ne täydentävät toisiaan ja voivat vahvistaa toistensa vaikutusta.

Lisätietoa

VM-akatemia EU-asioista: esitysmateriaali 25.5.2015

Euroopan komissio 

Financiacl Stability Board (OECD) (sivusto englanniksi)

Pääomamarkkinaunioni (komission sivusto englanniksi)

Finanssivalvonta

Suomen lakitietokanta (Finlex)

EU:n lakitietokanta (Eur-lex)

 

Sivun yhteyshenkilöt: Janne Häyrynen

[email protected]