Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehittäminen

Asiantuntijoita. Kuva: Maskot / Gorilla.

Rahoitusmarkkinoiden vakaa ja tehokas toiminta on tärkeä edellytys kansantalouden hyvälle talouskehitykselle. Valtiovarainministeriö vastaa siitä, että rahoitusmarkkinoiden sääntely edistää markkinoiden luotettavaa ja monipuolista toimintaa sekä rahoituspalveluiden tarjonnan turvallisuutta. Säädösvalmistelun ohella ministeriö seuraa markkinoiden toimintaa ja rahoitusmarkkinoiden vakauskehitystä sekä osallistuu erilaisiin rahoitusmarkkinoiden kehittämishankkeisiin muiden viranomaisten ja markkinaosapuolten kanssa.

Rahoitusmarkkinoiden sääntely on EU:ssa laajasti yhdenmukaistettu, ja useimmat Suomen kansalliset säädökset perustuvat EU-sääntelyyn. Keskeistä ministeriön toiminnassa on vaikuttaa ennakoivasti rahoitusmarkkinoita koskevan sääntelyn EU-valmisteluun sekä seurata aktiivisesti alan sääntelyn kehitystä kansainvälisissä järjestöissä. Viime vuosina sääntely on keskittynyt pääomamarkkinan luomiseen. Lisätietoa pääomamarkkinaunionista Euroopan komission sivuilla.

Ministeriön vastuulla oleva rahoitusmarkkinoiden sääntely koskee esimerkiksi

  • rahoituspalveluja tarjoavien yritysten kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden toimintaa,
  • maksu- ja selvitysjärjestelmiä,
  • arvopaperi- ja johdannaiskauppaa,
  • arvo-osuusjärjestelmää,
  • rahoitusmarkkinoiden valvontaa,
  • rahanpesun estämistä rahoitusmarkkinoilla,
  • rahoitusmarkkinasääntelyn seuraamusjärjestelmää,
  • kriisinratkaisua sekä
  • raha- ja keskuspankkijärjestelmää.

Ministeriö myöntää toimiluvat säännellylle markkinalle eli pörssille, selvitysyhteisölle ja arvopaperikeskukselle sekä vahvistaa niiden säännöt.

Lisätietoa

Euroopan komissio 

Financiacl Stability Board (OECD) (sivusto englanniksi)

Finanssivalvonta

Suomen lakitietokanta (Finlex)

EU:n lakitietokanta (Eur-lex)

Rahoitusvakaus (Suomen Pankin verkkosivut)

Maksaminen ja markkinainfrastruktuuri (Euroopan keskuspankin verkkosivut)

Yhteystiedot

Janne Häyrynen, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Pääomamarkkinat- ja infrastruktuuriyksikkö 0295530346