FI SV EN

Utvärdering av intern kontroll

Intern kontroll är en komponent av myndighetens ledningssystem och av beredningen av ärenden. Dess syfte är att vara till stöd för organisationens mål så att de kan uppnås. Intern kontroll är en väsentlig del av god förvalt-ning (good governance). Kontrollen överspänner såväl den egna verksamheten som de verksamheter som myn-digheten har ansvar för baserat på lagstiftning, avtal eller andra åligganden. Myndighetens högsta ledning organi-serar den interna kontrollen och riskhanteringen och godkänner utlåtandet om utvärdering och bekräftelse gäl-lande den interna kontrollen enligt vad som avses i 65 § i förordningen om statsbudgeten (1243/1992).

Utvärderingsramen för intern kontroll

Sektionen för intern granskning i delegationen för intern kontroll och riskhantering har tagit fram en utvärderingsram avsedd att underlätta utvärderingen av den interna kontrollen. Utvärderingsramen ersätter den rekommendation som delegationen kom med 2005 och som gällde grundprinciperna för intern kontroll och riskhantering i statens ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten, och utvärdering av intern kontroll och riskhantering (en mer och en mindre omfattande utvärderingsram). I sitt beredningsarbete har sektionen beaktat responsen från myndigheterna och erfarenheterna från pilotförsöken med utvärderingsramen och anvisningarna.

Utvärderingsramen är ämnad som en referensram mot vilken organisationen kan jämföra sitt eget system för intern kontroll och riskhantering och identifiera viktiga utvecklingsbehov. Ramen bygger på modellen COSO 2013. Ramen har anpassats så att den är i samklang med statsförvaltningens styr- och ledningssystem. Den interna kontrollen beskrivs uppdelad i fem komponenter som följer referensramens struktur: 1. Kontrollmiljö, 2. Riskbedömning, 3. Kontrollåtgärder, 4. Information och kommunikation, 5. Övervakning/uppföljning. Komponenterna är vidare uppdelade i principer och i mål som beskriver dem. Målen har formulerats utifrån de allmänna krav som statsförvaltningen omfattas av och som beskrivs i budgetlagen och -förordningen, förvaltningslagen och statstjänstemannalagen, bland andra.

Ramen utgör en rekommendation som den tillämpande verksamhetsenheten kan anpassa till sin verksamhet och terminologi. Det hur utvärderingsramen används beror bl.a. på vilket ledningssystem organisationen använder, på organisationens arbetssätt och storlek och på hur den interna kontrollen är ordnad. Ramen ska alltså anpassas till ändamålet; beroende på hur verksamheten ser ut bör utvärderingsobjekt läggas till eller tas bort och målen preciseras så att de stämmer överens med myndighetens anvisningar och uppsatta mål.

Utvärderingsram för intern kontroll (Excelfil)

Utvärderingsramen för intern kontroll, anvisningar

Kontakt

Esko Mustonen, biträdande controller vid statsrådet
Tfn 02955 30345
[email protected]

Heli Iirola, konsultativ tjänsteman
Tfn 02955 30241
[email protected]