Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta on valtion talousarviosta annetussa asetuksessa säädetty lakisääteinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa. Se toimii ministeriöiden virkamiesjohdon ja valtiontalouden tarkastusviraston yhteisenä foorumina sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kysymyksissä.

Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskienhallinnan järjestämistä ja tilaa sekä kehitystä ja kehittämistarpeita ja tehdä kehittämisaloitteita. Neuvottelukunta sovittaa yhteen eri viranomaisten, virastojen ja laitosten toimenpiteitä sisäisessä valvonnassa sekä kokoaa ja levittää hyviä käytäntöjä.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii valtioneuvoston controller. Neuvottelukunnassa on 16 valtioneuvoston asettamaa jäsentä, jotka edustavat kutakin ministeriötä, valtiontalouden tarkastusvirastoa, Valtiokonttoria, Kelaa sekä Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden johtoryhmää (VAHTI).

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan hankesivu

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta teki kesällä 2019 kyselyn riskienhallinnan järjestämisen nykytilasta valtion virastoissa, rahastoissa ja liikelaitoksissa. Kyselyn tuloksista on laadittu raportti:

Riskienhallinnan järjestämisen nykytila valtion virastoissa, rahastoissa ja liikelaitoksissa – Yhteenveto riskienhallintakyselyn tuloksista

Yhteystiedot

Jaana Kuusisto, valtioneuvoston controller 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530051  


Sirpa Korkea-aho, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC, Tarkastusviranomaisyksikkö 0295530252