Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samordningsgruppen för regionalisering gav sitt utlåtande om nedläggningen av Migrationsverkets verksamhetsställe i Pudasjärvi och Europainformationen i Rovaniemi

FinansministerietInrikesministerietUtrikesministeriet
14.5.2020 10.21 | Publicerad på svenska 14.5.2020 kl. 13.12
Pressmeddelande
Pöydän ääressä neuvottelu.

Samordningsgruppen för regionalisering förordade vid sitt möte den 13 maj nedläggningen av Migrationsverkets verksamhetsställe i Pudasjärvi och Europainformationens verksamhetsställe i Rovaniemi.

Mottagningscentralen läggs ner på grund av sparbehov och överkapacitet 

Den omedelbara orsaken till nedläggningen av mottagningscentralen i Pudasjärvi är Migrationsverkets otillräckliga anslag i förhållande till omkostnaderna och det tvingande behovet av att hitta besparingar i den minskande anslagsutvecklingen. I bakgrunden finns också det övergripande behovet av att anpassa mottagningsverksamheten på längre sikt. Systemet har redan nu en betydande överkapacitet, särskilt med tanke på den framtida utvecklingen.

Personalen vid förläggningen i Pudasjärvi omfattar 10 arbetstagare. Arbetstagarna kan stegvis övergå till mottagningscentralen i Uleåborg, Förläggningen i Pudasjärvi lyder under mottagningscentralen i Uleåborg.

Samordningsgruppen förde en omfattande diskussion om förslaget att nedlägga mottagningscentralen

Efter diskussionen beslutade samordningsgruppen att stöda inrikesministeriets förslag om nedläggning av Migrationsverkets mottagningscentral i Pudasjärvi. Samordningsgruppen konstaterar i sitt utlåtande att besluten i enlighet med målen för regionaliseringslagstiftningen tryggar en resultatrik skötsel av statens uppgifter, främjar en balanserad regional utveckling i landet, stöder sysselsättningen i olika delar av landet och tryggar tillgången på arbetskraft för statens uppgifter.

Samordningsgruppen för regionalisering behandlade ärendet tidigare vid sitt möte den 12 februari, då inrikesministeriet ombads komplettera sitt förslag och beakta utlåtandena från Pudasjärvi stad och Norra Österbottens landskapsförbund. Utlåtandena lyfter fram regionala utvecklings- och sysselsättningsaspekter i frågan. Migrationsverkets motiveringar redogör samtidigt tydligt för verkets anslagssituation och utvecklingen av efterfrågan på tjänster. I motiveringen beskrivs också i större utsträckning de aspekter på verkningsfullhet och resultat som utgör grunden för skötseln och organiseringen av ämbetsverkets uppgifter.

Tre medlemmar i samordningsgruppen, statssekreterare Jari Partanen, landskapsdirektör Jyrki Kaiponen och överdirektör Terttu Savolainen lämnade sina avvikande åsikter i utlåtandet.

Europainformationens verksamhetsställe i Rovaniemi läggs ned

Det har blivit aktuellt med att lägga ned utrikesministeriets Europainformationens verksamhetsställe i Rovaniemi, eftersom de utvecklingstendenser som låg till grund för inrättandet och upprätthållandet av verksamhetsstället inte förverkligats som väntat. Särskilt betydelsefullt har varit att Finlands mål om EU:s arktiska informationscentrum i Rovaniemi aldrig uppnåddes och att Finlands tvååriga ordförandeskap i Arktiska rådet löpte ut i maj 2019.

Samordningsgruppen för regionalisering konstaterade i sitt utlåtande att den lösning som lagts fram i den förändrade situationen är motiverad och understödde utrikesministeriets förslag om att lägga ned Europainformationens verksamhetsställe i Rovaniemi.

I utlåtandet ingår en avvikande åsikt av statssekreterare Jari Partanen.

Ytterligare information:

Samordningsgruppen för regionalisering:

Valtteri Aaltonen specialmedarbetare, ordförande för samordningsgruppen, finansministeriet, tfn 0295530399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi

Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, samordningsgruppens sekreterare,tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi

Migrationsverkets mottagningscentral i Pudasjärvi:

Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 02954 88512, harri.martikainen(at)intermin.fi

Pekka Nuutinen, direktör, Migrationsverket, tfn 050 555 4480, pekka.nuutinen(at)migri.fi

Europainformationens verksamhetsställe i Rovaniemi:

Ville Cantell, direktör, utrikesministeriet, tfn 02953 51847, ville.cantell(at)formin.fi

Finansministeriet tillsätter enligt regionaliseringslagstiftningen en samordningsgrupp för regionalisering som bereder placeringen av statliga enheter och funktioner under statsrådets mandatperiod. Förfarandet med ett utlåtande från samordningsgruppen tillämpas på nya och på ett väsentligt sätt omorganiserade statliga funktioner, samt då regionala eller lokala statliga enheter och funktioner som ligger utanför huvudstadsregionen antingen läggs ner eller dras in.