FI SV EN

Hallituksen kärkihanke.

Yhden luukun palvelumalli (nyk. Yhteinen tiedon hallinta)

Yhteinen ja johdettu tiedon hallinta tukee osaltaan asiakasnäkökulmasta yhtenäistä palvelukokemusta, jossa käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä. Se mahdollistaa toimintatavat ja tilanteen, jossa viranomaiset pystyvät hyödyntämään saumattomasti ja monipuolisesti jo käytössään olevaa tietoa. Tehokkaan tiedon hallinnan edellytyksiä luodaan yhteinen tiedon hallinta -hankkeella ja tiedonhallinnan yleislainsäädännön kehittämistyössä.

Tiedonhallinnan lainsäädäntö

Julkisen hallinnon digitalisaatio ja laaja toimintatapojen muutos ei etene ilman lainsäädännön muutoksia ja tarpeettoman sääntelyn purkua.

Yhden luukun palvelumalli edellyttää selkeää lainsäädännön kokonaisuutta. Uuden yleislain tavoitteena on varmistaa viranomaisten hyvä tiedonhallinta tiedon koko elinkaarella. Lisäksi on varmistettava julkisen hallinnon paperisten ja sähköisten tietovarantojen monipuolinen hyödyntäminen koneluettavassa muodossa, sähköisten tietojen sujuva ja turvallinen siirtäminen viranomaisten välillä, prosessien automatisointi ja päätöksenteon perustuminen oikea-aikaiseen, laadukkaaseen tietoon. Viranomaisten tietoaineistoja on käsiteltävä yhtenäisesti eli laillisesti, luotettavasti ja huolellisesti koko julkisessa hallinnossa, aina sähköiseen arkistointiin asti. Laissa on tarkoitus säätää viranomaisten velvollisuudeksi huolehtia myös siitä, että palveluja tuottavat alihankkijat noudattavat hyvää tiedonhallintaa.

Uuden tiedonhallintalain esivalmistelua tehtiin jo vuonna 2015 OM:n VM:n ja OKM:n yhteistyönä. Lakiluonnoksen mukaan yleislakiin otettaisiin julkisuuslaista tiedonhallintaa ja tietoturvaa koskevat säädökset sekä kumottaisiin tietohallintolaki ja arkistolaki. Lakiluonnoksen mukaan viranomaisilla olisi velvollisuus huolehtia hyvästä tiedonhallinnasta tiedon koko elinkaarella.

Lue lisää tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen sivulta