Hallituksen kärkihankeYhden luukun palvelumalli (nyk. Yhteinen tiedon hallinta)

Yhden luukun palvelumalli on nykyään Yhteinen tiedon hallinta (YTI), josta voit lukea tarkemmin hankkeen sivulta

Yhden luukun palvelumallilla tarkoitetaan asiakasnäkökulmasta yhtenäistä palvelukokemusta, jossa käyttäjää ei vaivata tarpeettomasti tietopyynnöillä. Se pitää sisällään ajatuksen, että viranomaiset pystyvät hyödyntämään saumattomasti ja monipuolisesti jo käytössään olevaa tietoa. Näitä edellytyksiä luodaan yhteisen tiedon palvelumalli -hankkeella ja tiedonhallinnan yleislainsäädännöllä.

Yhteinen tiedon palvelumalli -hanke painottuu luukun takana olevaan yhteiseen tiedon hallintaan ja yhteiskäyttöiseen tietoympäristöön, ei niinkään käyttöliittymään tai asiakaspisteisiin.

Kansalaisen kannalta yhteinen tiedon palvelumalli tekee asioinnista sujuvampaa, palvelut sopivat paremmin tarpeeseen ja palvelut kehittyvät ja paranevat jatkuvasti. Samalla huolehditaan hyvästä tietosuojasta ja tietoturvasta. Myös yritysten kanssakäyminen viranomaisten kanssa helpottuu. Viranomaisen pystyvät samalla tehostamaan toimintaansa ja lisäämään palvelujen vaikuttavuutta.

Palvelumalli edellyttää erityisesti tiedon hallinnan tehostamista, yhteisiä ja yhtenäisiä toimintatapoja ja tietosisältöjä. Tieto liikkuu sitä tarvitsevien viranomaisten välillä ja viranomaiset pystyvät jalostamaan datasta tietoa ja ymmärrystä. Jalostunutta tietoa voidaan edelleen käyttää johtamisen tukena. Myös avoimuus parantaa tiedon laatua ja käyttökelpoisuutta.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies
Jari Kallela
puh. 0295530153
jari.kallela(at)vm.fi

Yhteyshenkilö

Tiedonhallintalainsäädäntö

Julkisen hallinnon digitalisaatio ja laaja toimintatapojen muutos ei etene ilman lainsäädännön muutoksia ja tarpeettoman sääntelyn purkua.

Yhden luukun palvelumalli edellyttää selkeää lainsäädännön kokonaisuutta. Uuden yleislain tavoitteena on varmistaa viranomaisten hyvä tiedonhallinta tiedon koko elinkaarella. Lisäksi on varmistettava julkisen hallinnon paperisten ja sähköisten tietovarantojen monipuolinen hyödyntäminen koneluettavassa muodossa, sähköisten tietojen sujuva ja turvallinen siirtäminen viranomaisten välillä, prosessien automatisointi ja päätöksenteon perustuminen oikea-aikaiseen, laadukkaaseen tietoon. Viranomaisten tietoaineistoja on käsiteltävä yhtenäisesti eli laillisesti, luotettavasti ja huolellisesti koko julkisessa hallinnossa, aina sähköiseen arkistointiin asti. Laissa on tarkoitus säätää viranomaisten velvollisuudeksi huolehtia myös siitä, että palveluja tuottavat alihankkijat noudattavat hyvää tiedonhallintaa.

Uuden tiedonhallintalain esivalmistelua tehtiin jo vuonna 2015 OM:n VM:n ja OKM:n yhteistyönä. Lakiluonnoksen mukaan yleislakiin otettaisiin julkisuuslaista tiedonhallintaa ja tietoturvaa koskevat säädökset sekä kumottaisiin tietohallintolaki ja arkistolaki. Lakiluonnoksen mukaan viranomaisilla olisi velvollisuus huolehtia hyvästä tiedonhallinnasta tiedon koko elinkaarella.

Lue lisää tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen sivulta

Yhteyshenkilö