Hyppää sisältöön
Media

Väliarvioinnin tulokset ohjaamaan Digitalisaation edistämisen ohjelman ja tekoälyohjelma AuroraAI:n toimintaa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2022 8.21
Tiedote

Digitalisaation edistämisen ohjelmasta (Digiohjelma) ja Kansallisesta tekoälyohjelma AuroraAI:sta on valmistunut valtiovarainministeriön tilaamat riippumattomat väliarvioinnit. Väliarviointi toteutettiin loppuvuodesta 2021.

Väliarviointien tulosten ja toimenpidesuositusten perusteella kehitetään ja korjataan hankkeiden toimintaa ja parannetaan vaikuttavuutta. Arviointityö on kaksivaiheinen, ja seuraava arviointi toteutetaan loppuvuonna 2022. Loppuarvioinnissa huomioidaan väliarvioinnin tulokset, suositukset ja niiden toteutuminen. Arvioinnit toteuttaa Owal Group Oy yhteistyössä 4Front Oy:n kanssa.

Digiohjelman avulla saatu tärkeää tietoa digitalisaation etenemisestä, mutta viestintää ja yhteistyötä tarvitaan lisää

Ohjelmassa toteutetuilla toimenpiteillä on pystytty keräämään tärkeää tietoa digitalisaation etenemisestä ja esteistä. Useimmat arviointia varten haastatelluista tahoista nimesivät digitalisaation mittarit ja tilannekuvatyön toimenpiteistä tärkeimmäksi. Kartoitukset ovat paljastaneet digitalisoinnin odotettua heikomman tilanteen. Lisäksi digiohjelmassa on alusta asti huomioitu digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön kehittäminen, ja se on ollut arvioinnin mukaan onnistunut valinta.

Ohjelma luo hallinnossa edellytyksiä yhteisten tavoitteiden ja ratkaisujen toteuttamiselle, ja on siksi digitalisaation kokonaiskehitykselle erittäin tärkeä. Ohjelman toivotaan kuitenkin huomioivan nykyistä paremmin julkisen hallinnon ja erityisesti kuntien kyky muutokseen. Ohjelman toimenpiteet luovat välttämättömiä edellytyksiä palvelutuotannon digitalisoinnille, mutta ne eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi arvioinnissa suositellaan suunnittelemaan ohjelman päättymisen jälkeistä aikaa, jotta ohjelman toimenpiteiden jatkuvuus voidaan turvata.

Arvioinnissa tuodaan esiin, ettei viestinnällisiin tavoitteisiin ole päästy resurssien puutteen takia. Ohjelmassa edistettävien asioiden tunnettuutta tulisi lisätä entisestään ohjelman loppua kohden mentäessä. Sidosryhmäkyselyn vastaajat arvioivat, että ohjelman tavoitelluista tuloksista eniten ovat edenneet digitaalisten palveluiden saatavuuteen sekä digituen tarjontaan liittyvät teemat.

Arvioinnissa suositellaan tiivistämään yhteistyötä muun muassa kuntien ja valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Yhteistyötä voitaisiin hyödyntää viestinnässä sekä antamalla tukea pienille kunnille palveluntuotannon digitalisoinnissa. Haasteeseen vastaavat jo toteutetut asiantuntijatuen toimenpiteet, joita tulisi ohjelmassa jatkaa. Digitalisaation edistäjien verkoston toimintaa suositellaan priorisoitavan, sillä sen kautta voidaan tukea viestintää ja jakaa tuloksia.

Tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämistoimet etenemässä maaliin

Kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kannalta vuosi 2022 tulee olemaan tärkeä ohjelman käytännön tavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta. Väliarvioinnissa todetaan, että jos viimeisen vuoden aikana keskitytään käynnissä olevien kehitystoimien loppuunsaattamiseen, ohjelma tulee pääosin saavuttamaan tavoitteensa.

Arvioinnin perusteella ohjelma on alkuvaikeuksien jälkeen päässyt vauhtiin ja vuonna 2021 ohjelmaa on onnistuttu suuntaamaan kohti käytännön ratkaisuja. AuroraAI-verkon ydinkomponentit ovat käyttöönotettavissa, toimintamallityö on hyvässä vauhdissa ja osaamisen kehittämisen osalta on tuotettu laajasti hyödynnettävissä olevaa materiaalia. Ohjelma on edistänyt keskustelua tekoälyn eettisestä hyödyntämisestä julkisella sektorilla ja edesauttanut ajattelutavan muutosta osallistuvissa organisaatioissa. 

Ohjelman laajan jalkauttamistarpeen vuoksi osallistaminen on silti yksi sen keskeisistä haasteista. Arvioinnissa todetaan, että mikäli ohjelma halutaan laajasti sitouttaa eri toimijoita, tulee ohjelman resursointi ja organisointi rakentaa voimakkaammin tukemaan osallistavaa yhteiskehittämistä.
Arvioinnin perusteella ohjelman ohjaus- ja johtamisjärjestelmässä on kehitettävää. Ohjelmaa on viety eteenpäin kokeiluhengessä, mutta ilman toimintaa kokonaisuutena ohjaavia systemaattisia mekanismeja. Ohjelmassa onkin asetettu vuoden 2021 aikana kaksi ohjaavaa ryhmää, joilla on pyritty ratkomaan väliarvioinnissakin esille nousseita ohjausjärjestelmään liittyviä haasteita.

Väliarvioinnissa esitettyjen toimenpidesuositusten mukaan ohjelmassa tulee viimeisen toimintavuoden aikana keskittyä muun muassa epävarmuuden vähentämiseen tavoitteita selkeyttämällä, viestiä tulosten hyödynnettävyyden kannalta oleellisista seikoista, tehdä pohdintaa sisällöistä laajassa sidosryhmäyhteistyössä sekä tehdä ohjelmatyötä koordinoidummin muiden osin päällekkäisiksi koettujen digitalisaatiohankkeiden kanssa.

Lisätietoja:
Digiohjelma: Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi
AuroraAI-ohjelma: Ohjelmapäällikkö Niko Ruostetsaari, 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)gov.fi
Partner Mia Toivanen, Owal Group Oy, 040 5667536, mia(at)owalgroup.com