Hoppa till innehåll
Media

Resultaten av halvtidsutvärderingen styr verksamheten inom Programmet för främjande av digitaliseringen och AI-programmet AuroraAI

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 8.21
Pressmeddelande

Finansministeriet har låtit göra oavhängiga halvtidsutvärderingar av Programmet för främjande av digitaliseringen och det Nationella AI-programmet AuroraAI. Halvtidsutvärderingen genomfördes i slutet av 2021.

Resultaten av halvtidsutvärderingarna används till att utveckla och korrigera verksamheten inom projekten samt till att förbättra deras genomslagskraft. Utvärderingen sker i två faser och följande utvärdering görs i slutet av 2022. I slutbedömningen beaktar man resultaten av halvtidsutvärderingen, rekommendationerna och genomförandet av dem. Utvärderingarna utförs av Owal Group Oy i samarbete med 4Front Oy.

Med hjälp av digitaliseringsprogrammet har man fått viktig information om hur digitaliseringen framskrider, men ytterligare kommunikation och samarbete behövs

Genom de åtgärder som genomförts inom programmet har man kunnat samla in viktig information om framstegen med och hindren för digitaliseringen. De flesta parter som intervjuades för utvärderingen ansåg att mätarna och arbetet med lägesbilden är de viktigaste åtgärderna. Kartläggningarna har avslöjat att läget med digitaliseringen är sämre än väntat. I digitaliseringsprogrammet har man dessutom från första början tagit i beaktande utvecklandet av lagstiftningen om digitalisering, och det har enligt utvärderingen varit ett lyckat val.

Programmet skapar förutsättningar för gemensamma mål och lösningar inom förvaltningen och är därför ytterst viktigt med tanke på den övergripande utvecklingen av digitaliseringen. Många hoppas dock att programmet skulle beakta den offentliga förvaltningens och i synnerhet kommunernas förmåga till förändring på ett bättre sätt än för närvarande. Åtgärderna i programmet skapar nödvändiga förutsättningar för digitalisering av serviceproduktionen, men de har dessvärre inte varit tillräckliga för att målen i programmet ska kunna nås. I utvärderingen rekommenderas dessutom att man redan skulle planera för tiden efter att programmet upphört, så att kontinuiteten hos programåtgärderna kan tryggas.

I utvärderingen framförs att kommunikationsmålen inte nåtts på grund av resursbrist. Kännedomen om frågor som främjas inom programmet borde ökas ytterligare när programmet närmar sig slutskedet. De som svarat på enkäten ansåg att teman som gäller tillgången till digitala tjänster och utbudet av digitalt stöd har framskridit mest av de eftersträvade målen.

I utvärderingen rekommenderas ett närmare samarbete bland annat mellan kommunerna och organisationerna inom statsförvaltningen. Samarbete kunde utnyttjas vid kommunikation samt genom att ge mindre kommuner stöd för digitaliseringen av serviceproduktionen. Utmaningen möts av redan genomförda expertstödsåtgärder, och de borde fortsättas inom programmet. Det rekommenderas att verksamheten inom nätverket för digitaliseringsfrämjande prioriteras, eftersom man med hjälp av nätverket kan stödja kommunikation och sprida resultat.

Utvecklingen inom AuroraAI-programmet skrider mot sitt mål

År 2022 kommer med tanke på det nationella AI-programmet AuroraAI att vara viktigt med tanke på uppnåendet av programmets praktiska mål. I halvtidsutvärderingen konstateras det att om man under det sista året fokuserar på att slutföra pågående utvecklingsåtgärder, kommer programmet huvudsakligen att nå sina mål.

Programmet har enligt utvärderingen kommit i gång efter de inledande svårigheterna, och år 2021 har man lyckats rikta in det på praktiska lösningar. Kärnkomponenterna i AuroraAI-nätet kan tas i bruk, arbetet med verksamhetsmodellen är i full gång och när det gäller kompetensutveckling har man producerat material som kan utnyttjas på bred front. Programmet har främjat diskussionen om etiskt utnyttjande av AI inom den offentliga sektorn och bidragit till att förändra tänkesättet i de deltagande organisationerna.

På grund av det omfattande behovet av att förankra programmet är deltagandet fortfarande en av de viktigaste utmaningarna. I utvärderingen konstateras det att om man vill engagera olika aktörer i programmet på bred front, bör resurserna för och organiseringen av programmet stödja inkluderande samutveckling i större grad.

Styrnings- och ledningssystemet för programmet kunde enligt utvärderingen utvecklas ytterligare. Programmet har drivits framåt i försöksanda, men utan systematiska mekanismer som styr verksamheten på ett övergripande sätt. Programmet hade under 2021 fått två styrande grupper som strävat efter att lösa de utmaningar i anslutning till styrsystemet som uppdagats också vid halvtidsöversynen.

Enligt de åtgärdsrekommendationer som framlades i halvtidsutvärderingen borde programmet under det sista verksamhetsåret fokusera bland annat på att minska osäkerheten genom att förtydliga målen, informera om omständigheter som är väsentliga med tanke på möjligheterna att utnyttja resultaten, diskutera innehållet i omfattande samarbete med intressegrupper samt utföra programarbete på ett mer samordnat sätt med andra digitaliseringsprojekt som till vissa delar upplevs som överlappande.

Mer information:
Digitaliseringsprogrammet: Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn 0295 530 208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi
AuroraAI-Programmet: Niko Ruostetsaari, programchef, 0295 530 309, niko.ruostetsaari(at)gov.fi
Mia Toivanen, partner, Owal Group Oy, 040 5667536, mia(at)owalgroup.com