Automaattisen talousraportoinnin kehittäminen jatkuu koronatilanteesta huolimatta

Valtiovarainministeriö 21.4.2020 13.08
Tiedote

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin aikataulusta pidetään kiinni. Siirtäminen vaatisi muutoksia lakiin. Lisäksi raportoinnin käynnistyminen auttaa arvioimaan kuntien talouden tilaa aiempaa laadukkaammalla, yhteismitallisemmalla ja ajantasaisemmalla tiedolla. Se on tarpeen myös ensi vuoden puolella koronaepidemian taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi.

Tällä hetkellä ainoa keino saada tietoa kuntien taloudesta tilikauden aikana ovat erilaiset erilliskyselyt sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuva neljännesvuositilasto. Tilastokeskuksen neljännesvuositilasto ei kuitenkaan kerron yksittäisen kunnan taloudellista tilaa, vaan tarkastelee kuntataloutta kokonaisuutena.

Automaattisen talousraportoinnin käynnistyminen vuoden 2021 alussa tuo kuntien kokonaistalouden tilannekuvan päätöksenteon tueksi uudella, nopeammalla syklillä. Automaattista raportointia on testattu vuoden vaihteessa talousarviotietojen toimittamisella. Muiden raportointikokonaisuuksien testaamiseen päästään kevään aikana, ja testausta pyritään tekemään soveltuvin osin kuntien oikealla tietopohjalla.

Useat kunnat ovat myös investoineet jo automaattisen raportoinnin kehittämiseen. Myöhentäminen voisi pahimmillaan tehdä nämä investoinnit turhiksi.

AURA-käsikirja ohjaa kehittämistyössä

Valtiokonttorin verkkosivuilla julkaistu Automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) täydentää lain ja asetusten edellyttämien raportointisisältöjen muodostamista ja niihin liittyviä periaatteita sekä raportoinnin aikatauluja. 

Käsikirjaan on koottu kuntatalouden JHS-suositusten sisältöä ja kuvattu raportointikokonaisuuksien tiedon muodostamisen periaatteita. JHS-suositukset antoi vuoden 2019 loppuun asti Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (Juhta), jonka toiminta on päättynyt.

Kuntatalouden aiemmin JHS-suositusten muodossa olleiden ohjeistuksien ylläpidosta vastaa jatkossa valtiovarainministeriön ylläpitämä yhteistyöryhmä. Käsikirjaa päivitetään aina tarpeen mukaan.

Tulossa lakia täydentäviä asetuksia

Vuoden 2020 alussa voimaan tullutta kuntalain sääntelyä täydennetään kevään ja alkusyksyn aikana asetuksilla. Osa aiemmin suosituksena annetuista tietosisältövaatimuksista nousee kuntia velvoittavalle tasolle. Tällaisia ovat muun muassa palveluluokitus ja tilikartta, kunnan ja kuntakonsernin tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja raportoinnin aikataulu. Lisäksi asetuksella säädetään kuntia velvoittavasti tietojen toimittamiseen sovellettavista teknisistä kuvauksista.

Asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Hanna Talka, puh. 02955 30143, hanna-mari.talka(at)vm.fi

erityisasiantuntija Denis Galkin, puh. 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Kunta-asiat