Hallituksen esitys VM/2021/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 222/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jonna Kuparinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530182
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa voimaantulosäännöksen tekninen korjaus. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä lisätään esityksessä HE 126/2021 vp ehdotetun mukaisesti sijoituspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännökseen tekninen täsmennys, joka on jäänyt esityksestä annetussa eduskunnan vastauksessa EV 153/2021 vp pois. Lisäyksen myötä EU:n joukkorahoitusasetuksen yhteydessä annetun rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin muutoksen edellyttämien täytäntöönpanotoimien voimaantulo aikaistetaan vastaamaan esityksessä HE 126/2021 vp tosiasiallisesti tarkoitettua voimaantuloa. Korjaus on tekninen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen