Hoppa till innehåll
Media

EU-ministerutskottet diskuterade Europeiska rådets extra möte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 21.5.2021 12.17 | Publicerad på svenska 25.5.2021 kl. 12.10
Pressmeddelande 328/ 2021

Vid sitt möte fredagen den 21 maj fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför Europeiska rådets extra möte i Bryssel den 24–25 maj samt andra rådsmöten. Ministerutskottet tog också del av flera aktuella översikter.

På Europeiska rådets agenda står EU:s klimatåtgärder, bekämpningen av coronapandemin samt unionens förbindelser med Ryssland och Storbritannien. Vad gäller coronapandemin anser Finland att vaccinproduktionen måste påskyndas ytterligare. Finland anser det vara bra att sträva efter ett samordnat sätt att avveckla restriktioner när epidemiläget tillåter det. Finland stöder en samordnad strategi också när det gäller att tryggt öppna upp för turism inom Europa och främja EU:s gemensamma coronaintyg.

Det är viktigt för Finland att EU når sina ambitiösa klimatmål för 2030 och 2050. Det gemensamma målet om utsläppsminskningar ska sättas upp så att det kan nås på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Alla medlemsländer bör delta i genomförandet av utsläppsminskningarna med beaktande av rättvisa och solidaritet.

Finland betonar samstämmighet i och ett balanserat verkställande av EU:s Rysslandspolitik. Sanktionerna ska fortsätta och vid behov utvidgas till dess att de orsaker som ledde till att de infördes upphör. Det är också viktigt att upprätthålla en dialog och samarbete med Ryssland i frågor som ligger i EU:s intresse, såsom klimat- och miljöfrågor.

Finland betonar EU:s enighet också när det gäller att utveckla förbindelserna mellan unionen och Storbritannien. Avtalet om Storbritanniens utträde ur EU och det handels- och samarbetsavtal mellan unionen och Storbritannien som trädde i kraft den 1 maj utgör en god grund för förbindelserna.

Också EU:s nya egna medel stod på agendan för EU-ministerutskottets möte. Kommissionen väntas lägga fram sitt förslag om en digital avgift, en reform av systemet för handel med utsläppsrätter och en koldioxidfinansieringsmekanism i juli.

Därtill tog ministerutskottet del av översikter över OECD:s projekt för att reformera den internationella inkomstbeskattningen och över beredningen av Finlands nationella återhämtningsplan. Vid mötet behandlades också de nya bestämmelser som föreslås för sådana AI-system som kan utgöra en hög risk med tanke på hälsan, säkerheten eller tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna. I den nya förordningen anges också vilka AI-system som kommer att förbjudas.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    Rådet för jordbruk och fiske den 26–27 maj
•    Konkurrenskraftsrådet den 27–28 maj (inre marknaden, industri, forskning, rymdfrågor)
•    Informellt möte mellan försvarsministrarna den 28 maj

Den viktigaste frågan på agendan för rådet för jordbruk och fiske är reformpaketet för den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP). Det portugisiska ordförandeskapet ordnar samtidigt trepartsförhandlingar mellan rådet, parlamentet och kommissionen i syfte att nå samförstånd om paketet redan i samband med detta rådsmöte. Finland är berett att stödja en helhetslösning som förbättrar den gemensamma jordbrukspolitikens effekter ur miljö- och klimatsynpunkt, garanterar en lönsam jordbruksproduktion, förenklar stödsystemet och minskar den administrativa bördan.

I konkurrenskraftsrådet behandlas lagen om digitala tjänster och lagen om digitala marknader, utnyttjandet av datateknik för bättre lagstiftning, industristrategin, tillgången till råvaror av avgörande betydelse, framtidens turism, det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem (EuroHPC), fördjupandet av det europeiska forskningsområdet och rymdsektorns betydelse.

Försvarsministrarna ska diskutera processen för strategisk utvärdering och styrning av säkerhets- och försvarssamarbetet, det vill säga den så kallade strategiska kompassen. Dessutom ska de diskutera krishanteringspartnerskapet mellan EU och Afrika med representanter för FN och för regionala organisationer i Afrika. På mötets agenda står också en diskussion med Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli