Hoppa till innehåll
Media

Nya riktlinjer för förebyggandet av skador av rusmedel och beroende

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2021 12.00
Pressmeddelande

Den 9 april offentliggjordes en ny rusmedels- och beroendestrategi. Strategin innehåller riktlinjerna för utvecklingsarbetet samt målen och prioriteringarna för verksamheten fram till år 2030. Syftet är att förebygga och minska de risker, skador och problem som användning av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och narkotika samt penningspelande orsakar i alla åldersgrupper.

Grundtanken bakom strategin är att bättre kunna förebygga och behandla skador som orsakas av rusmedel och beroende. Arbetet förutsätter helhetsmässig planering och effektiva åtgärder inom de olika branscherna. Problemen med rusmedel och beroende syns inte bara i social- och hälsovårdsbranschen, utan överallt i samhället, och således också i det arbete som görs vid ministerierna och de inrättningar som lyder under dem. 

”De skador och problem som orsakas av rusmedel och beroende är en stor belastning för samhället och ökar ojämlikheten. Jag är glad att så många aktörer har haft möjlighet att delta i beredningen av strategin trots coronaepidemin. Vi behöver arbeta tillsammans också vid det praktiska genomförandet av strategin”, säger familje- och omsorgsminister Krista Kiuru vid presskonferensen om strategin.    

Den nya strategin behandlar rusmedel och beroende ur ett helhetsperspektiv

Den nya strategin är den första strategin i Finland som innehåller en heltäckande utredning av rusmedel och beroende. Helheten innefattar förebyggande åtgärder som riktas till hela befolkningen och åtgärder inom vården och rehabiliteringen som minskar individens problem med rusmedel och beroende. I strategin beaktar man också dataspelande samt läkemedel och andra ämnen som används i drogsyfte. 

Skadorna av rusmedel och beroende gäller inte bara användarna, utan också de närstående. De ökar dessutom ojämlikheten i samhället och människor emellan. Därför är utgångspunkten att trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, identifiera beröringspunkterna mellan olika fenomen som rör rusmedel och beroende samt främja jämställdhet och jämlikhet. Respekten för människans värdighet och jämlikheten är det viktigaste, men förebyggandet av skador av rusmedel och beroende är också ekonomiskt förnuftigt.   

Strategins fem prioriteringsområden valdes i samråd med intressegrupperna

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarade för beredningen av strategin. Tyngdpunkterna, målen och åtgärderna för att minska skadorna av rusmedel och beroende har fastställts på basis av de frågor och synpunkter som framfördes vid hörandet av intressegrupperna.  

De fem prioriteringarna i rusmedels- och beroendestrategin är 

  1. att stärka tillgodoseendet av rättigheterna hos dem som använder och är beroende av rusmedel och hos deras närstående
  2. att stärka samarbetet, informationsgången, kompetensen och kunskapsunderlaget
  3. att effektivisera åtgärderna som anknyter till alkohol-, tobaks-, nikotin-, narkotika- och penningspelspolitiken
  4. att säkerställa kvaliteten på tjänsterna inom det förebyggande rusmedelsarbetet och rusmedels- och beroendetjänsterna liksom även tjänsternas tillgänglighet och tillgången till tjänster
  5. att säkerställa sakkunskapen och samarbetet i frågor som gäller rusmedel och beroende på statsrådsnivå

Hur målen i rusmedels- och beroendestrategin uppnås bedöms med hjälp av olika indikatorer som kartlägger jämlikheten mellan medborgare. För uppföljningen av användningen av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter och narkotika samt penningspelandet och skadorna av det används det separata indikatorer för de olika problemen. 

Strategin har utarbetats enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. 

Ytterligare information:

Elina Kotovirta, konsultativ tjänsteman, [email protected]