Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Ändringar i energibeskattningen från och med ingången av 2022

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2021 13.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslås ändringar i elbeskattningen för värmepumpar och elpannor, datorhallar samt återvinningsindustri. Energiskatt inom jordbruket ska i fortsättningen återbäras till yrkesmässigt vattenbruk. Dessutom ska man införa punktskatt på biogas som används i trafiken.

Syftet med propositionen är i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering att främja  icke-förbränningsbaserad värmeproduktion. Till den billigare skatteklassen II för elström överförs sådan el som används i elpannor samt i värmepumpar och som producerar värme för nätet för fjärrvärme eller fjärrkyla. El som används utanför dessa nät i värmepumpar med en sammanlagd effekt på minst 0,5 megawatt samt i pumpar med cirkulerande vatten för geotermisk värme ska i fortsättningen också höra till den lägre elskatteklassen.

Kategorin av datorhallar som omfattas av den lägre elskatteklassen utvidgas i syfte att uppmuntra ytterligare utnyttjande av överskottsvärme. I fortsättningen ska också mindre datorhallar ha rätt att skaffa el i en lägre elskatteklass, om de uppfyller kraven på servereffekt, utnyttjande av överskottsvärme och energieffektivitet.

Den elström som används vid industriell tillverkning och förädling av återvunnet material ska i fortsättningen höra till den lägre skatteklassen. Sådan verksamhet ska dessutom vara berättigad till skatteåterbäring för energiintensiva företag ända till utgången av återbäringens giltighetstid. 

Den el som används vid yrkesmässigt vattenbruk överförs till den lägre elskatteklassen. Detta ska genomföras genom samma förfarande med skatteåterbäring som de övriga energiskattestöden inom jordbruket.

Punktskatt på biogas som används i trafik 

I och med propositionen införs det en punktskatt på biogas som används i trafik. Skatten ska i enlighet med den nuvarande miljöbaserade energiskattemodellen bestå av en energiinnehålls- och en koldioxidskatt. Dessutom ska en försörjningsberedskapsavgift tas ut för biogas. Skattenivån bestäms enligt skattenivån för uppvärmningsbränslen, varvid energiinnehållsskatten är 10,33 euro per megawattimme och beräkningsgrunden för koldioxidskattebeloppet värdet av ett ton koldioxid, dvs. 53 euro. Om biogasen uppfyller lagens hållbarhetsvillkor och övriga krav sänks koldioxidskatten. Största delen av biogaserna skulle således vara helt koldioxidfria i trafikbruk.

Hållbar biogas ska även i fortsättningen vara skattefri i uppvärmnings- och arbetsmaskinsbruk. En förutsättning för skattefrihet är att den får behövligt godkännande för statligt stöd enligt EU-lagstiftningen. Också småskalig biogasproduktion ska vara skattefri.

Beskattningsförfarandet i fråga om bio- och naturgas föreslås bli preciserat. Samtidigt utvidgas distributionsnätens möjligheter att registrera sig som punktskatteskyldiga för gas.

Skatteintäkterna minskar med 20 miljoner euro

Ändringarna minskar statens energiskatteintäkter med sammanlagt 20 miljoner euro per år och ökar energiskatteåterbäringarna med en halv miljon euro. 

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022. Lagändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2022. En del av skattestöden träder dock i kraft efter att de har fått EU-godkännande.

En länk till regeringens proposition publiceras på den finska webbsidan för beslut. 

Mer information:
Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)gov.fi