Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp bereder ett lagförslag om att utvidga statliga anställdas skydd för olycksfall i arbetet vid distansarbete

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2022 13.03 | Publicerad på svenska 12.1.2022 kl. 13.31
Pressmeddelande

Avsikten är att utvidga skyddet för olycksfall i arbetet så att det omfattar även olycksfall i arbetet som inträffat under arbetsdagen i hemmet eller på någon annan av arbetsgivaren godkänd distansarbetsplats. Mandattiden för den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt löper ut den 1 april 2022.

Det utvidgade skyddet för olycksfall i arbetet ska inte gälla sådana olycksfall som inträffat under arbetsdagen men utanför distansarbetsplatsen. Resor till och från dagvårdsställen omfattas dock av det utvidgade skyddet.

Statsanställda ersätts för närvarande för olycksfall som inträffat i samband med arbete oberoende av var arbetet utförs. Olycksfallsersättningen är dock mer begränsad för den som distansarbetar än för den som arbetar på arbetsplatsen, eftersom den nuvarande lagstiftningen innehåller begränsningar i ersättningsskyddet för dem som distansarbetar. 

Distansarbete förekommer också efter pandemin 

Lagändringen är nödvändig eftersom distansarbetet ökat under covid-19-pandemin. Distansarbetet kommer förmodligen att vara vanligare också efter pandemin än under tiden före pandemin. Staten främjar dessutom nya sätt att arbeta och arbete på flera platser, såsom distansarbete. Närvaro- och distansarbete är likvärdiga arbetssätt hos staten, och därför ska personalen bemötas jämlikt också vid olyckor.

Ordförande för arbetsgruppen är chefen för finansministeriets enhet för personalpolitik Juha Madetoja. Arbetsgruppen har dessutom företrädare för social- och hälsovårdsministeriet och Statskontoret. Arbetsgruppen hör under beredningens gång statens huvudavtalsorganisationer Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf samt Fackförbundet Pro rf. Även andra sakkunniga som är nödvändiga för uppdraget kan höras. 

Mer information: 
Juha Madetoja, arbetsgruppens ordförande, enhetschef, tfn 0295 530 572, juha.madetoja(at)gov.fi