Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder åtgärder för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt

finansministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 14.47
Pressmeddelande

Den svaga ekonomiska tillväxten har försvagat förutsättningarna för en bättre ekonomisk välfärd och de offentliga finanserna i Finland. En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp ska före regeringsförhandlingarna våren 2023 utreda möjliga åtgärder för att sätta fart på den ekonomiska tillväxten på ett sätt som stärker hållbarheten och de offentliga finanserna.

När det gäller att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt granskar arbetsgruppen både reformer som stärker produktiviteten och reformer som stärker sysselsättningen. Sysselsättnings- och produktivitetsutvecklingen kan stödjas genom reformer på bred front inom olika politikområden.

Eftersom den ekonomiska tillväxten varit svag en längre tid har strukturella reformer en särskild betydelse för en hållbar förbättring av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Finland behöver ambitiösa strukturella reformer för att påskynda den ekonomiska tillväxten och stabilisera den offentliga ekonomin. 

Arbetsgruppen hör under arbetets gång forskare samt företrädare för näringslivet och löntagarna och utnyttjar deras synpunkter på åtgärder som påskyndar ekonomisk tillväxt. 

”Vi försöker tillsammans med intressegrupper skapa ett omfattande kunskapsunderlag som stöd för beslutsfattandet och så noggrant som möjligt jämföra konsekvenserna av olika metoder”, konstaterar ordföranden för arbetsgruppen, ledande specialsakkunnig Olli Kärkkäinen från finansministeriet.

Arbetsgruppen kan i sitt arbete även utnyttja resultaten från tidigare arbetsgrupper och utredningar om potentiella sätt att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Teman som lyfts fram i tidigare utredningar består bland annat av strukturella sysselsättningsåtgärder, stödjande av produktivitetstillväxt med hjälp av satsningar på FoU, kompetensutveckling, stärkande av konkurrenskraften, en tydlig lagstiftningsmiljö, arbets- och kompetensbaserad invandring, påskyndande av investeringar inom den privata sektorn, tillgång till kompetent kapital samt utnyttjande av möjligheterna till en grön omställning.

Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet och kommunikationsministeriet.

Mandattiden för den arbetsgrupp som finansministeriet tillsatt löper ut den 31 mars.