Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp utreder förnyandet av energibeskattningen

Finansministeriet
13.11.2019 15.49
Pressmeddelande

En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp utreder förnyandet av energibeskattningen utifrån noteringarna i regeringsprogrammet.

Enligt regeringsprogrammet bereds det en färdplan för hållbar beskattning, vars första skede blir färdig före nästa års budgetförhandlingar. Helheten inkluderar en reformering av energibeskattningen.

I energiskattereformen ingår att man frångår systemet för återbäring av energiskatt inom industrin och sänker punktskatten på elström enligt skatteklass II i riktning mot den miniminivå som EU tillåter. Reformen ska genomföras under en övergångsperiod.

Utsläppen minskas enligt regeringsprogrammet även genom att sänka på skattestödet till kombinerad produktion av el och värme och genom att höja skattenivån för uppvärmningsbränslen. Dessa åtgärder kommer att höja skatteintäkterna med sammanlagt 100 miljoner euro under valperiodens gång. Andra åtgärder är bland annat överföringen av gruvorna till skatteklass I och att de inte längre omfattas av energiskatteåterbäring, samt överföringen av värmepumpar och datorhallar som genererar värme till fjärrvärmenätet till skatteklass II.

Arbetsgruppen ska:

  • bereda en energiskattereform på basis av regeringsprogrammet
  • utreda eventuella andra utvecklingsbehov i fråga om det nuvarande energiskattesystemet
  • ta i beaktande förutom målet om klimatneutralitet även företagens konkurrenskraft samt sociala och regionpolitiska aspekter

Arbetsgruppens viktigaste riktlinjer för innehållet i reformen ska bli klara så att de finns tillgängliga vid nästa vårs budgetförhandlingar. Regeringens mål är att utfärda en proposition om de viktigaste åtgärderna nästa höst.

Sakkunniggruppen hör de viktigaste samarbetsparterna och även andra aktörer

Arbetsgruppen har sakkunniga från finansministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, arbets- och näringsministeriet, miljöministeriet samt skatteförvaltningen. Arbetsgruppen kommer att höra forskare, organisationer och centrala samarbetsparter under arbetets gång.

Arbetsgruppens mandattid börjar den 18 november och löper ut den 1 september 2020.

Beslut om tillsättande och andra projekthandlingar (projektsidorna, på finska)

Ytterligare information:

Leo Parkkonen, lagstiftningsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30372, leo.parkkonen(at)vm.fi

Ann-Mari Kemell, finansministerns skattepolitiska specialmedarbetare, tfn 040 180 1600, ann-mari.kemell(at)vm.fi