Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digitala tjänsters tillgänglighet förbättras

Finansministeriet
3.5.2018 13.46
Pressmeddelande

Regeringens proposition med förslag till tillhandahållande av digitala tjänster lämnades i dag till riksdagen. Propositionen innehåller också förslag till ändringar av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Genom förslagen främjas digitala tjänsters tillgänglighet och kvalitet samt stärks personkunders och samfunds rätt och möjligheter att sköta sina ärenden inom myndighetstjänster elektroniskt.

Genom regeringens proposition genomförs EU:s tillgänglighetsdirektiv, som syftar till att tillförsäkra var och en lika möjligheter att använda digitala tjänster oberoende av hörsel- eller synförmåga, motoriska svårigheter eller andra begränsningar i funktionsförmågan. Syftet med direktivet är också att främja utvecklingen av en inre marknad för tillgänglighet genom att harmonisera de tillgänglighetskrav som tillämpas i medlemsländerna.

Med tillgänglighet avses principer och tekniska hänsyn som anknyter till möjlighet att uppfatta, hanterbarhet, driftsäkerhet och begriplighet, som ska respekteras vid planering, utveckling, underhåll och uppdatering av webbplatser och mobilapplikationer. 

Digitala tjänster som uppfyller tillgänglighetskraven möjliggör och underlättar särskilt tillgången till digitala tjänster för uppskattningsvis 5–10 procent av befolkningen. Propositionen hjälper också personer med olika slags språkliga svårigheter, som utgör 15–20 procent av befolkningen.

– Medborgarnas jämlikhet främjas av att webbplatsers och mobilapplikationers tillgänglighet förbättras. För hundratusentals finländare blir det möjligt och enklare att använda digitala tjänster, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen, som svarar för digitaliseringen av offentlig service.

Finland har förbundit sig att uppfylla kraven enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i vilka ingår främjande av tillgänglighet i datanäten. Dessa förbindelser genomförs med regeringens proposition. Propositionens inverkan på jämlikheten kommer att öka i framtiden, när befolkningens åldrande avsevärt ökar antalet personer som har nytta av tillgängliga digitala tjänster. Iakttagandet av tillgänglighetskraven förbättrar också alla andras användarerfarenhet.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland föreslås bli tillsynsmyndighet när det gäller tillgänglighetskraven

Europeiska unionens direktiv om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer trädde i kraft den 22 december 2016.  Den föreslagna lagen gäller organ inom den offentliga sektorn, dvs. myndigheter och offentligrättsliga inrättningar. Det föreslås också att tillgänglighetskravens tillämpningsområde utvidgas till att gälla även vissa offentliga företag inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster samt sammanslutningar inom den finansiella sektorn. Lagen ska också tillämpas i vissa fall där en myndighet finansierar utvecklandet och förvaltningen av digitala tjänster. 

I regeringspropositionen föreslås det att regionförvaltningsverket i Södra Finland blir tillsynsmyndighet när det gäller tillgänglighetskraven. Till dess uppgifter ska höra tillsyn av genomförandet av tillgänglighetskraven och rådgivning samt rapportering till Euroepiska kommissionen.

Prioriteringen av myndigheters digitala tjänster framskrider

Regeringspropositionen innehåller också förslag till bestämmelser om tillhandahållande av myndigheters digitala tjänster. Med bestämmelserna främjas tillhandahållandet av förvaltningens digitala tjänster till klienterna på ett enhetligt, kundorienterat och säkert sätt.

– Myndigheterna får en tydlig skyldighet att tillhandahålla medborgare, företag och sammanslutningar en möjlighet att via elektroniska tjänster lämna meddelanden och handlingar som anknyter till uträttandet av ärenden, konstaterar minister Vehviläinen. 

De föreslagna skyldigheterna för myndigheterna följer regeringens riktlinjer för att främja prioriteringen av elektroniska tjänster. Enligt regeringens riktlinjer förpliktas medborgarna inte att använda elektroniska tjänster. Myndigheterna ska skapa så lockande digitala tjänster, att medborgarna i första hand vill och kan använda dem i stället för traditionellt uträttande av ärenden.

– Digitaliseringen får större acceptans ju mer den tillämpas i vardagen. Vi behöver digitala tjänster som är tillgängliga, begripliga och lätta att använda, säger minister Vehviläinen.

Målet är att lagen om tillhandahållande av digitala tjänster träder i kraft den 1 september 2018. Lagen innehåller övergångstider, och skyldigheterna enligt lagen träder inte i sin helhet i kraft den 1 september 2018.

Ytterligare information:

• Tomi Voutilainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30453, tomi.voutilainen(at)vm.fi

• Markus Rahkola, specialsakkunnig, tfn 02955 30139, markus.rahkola(at)vm.fi

• Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Nyhet 18.1.2018: Utkastet till lag om tillhandahållande av digitala tjänster på remiss

Nyhet 26.3.2018: Finansministeriet fick 135 utlåtanden om digitala tjänster

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT