Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
En ändring av inkomstskattelagen främjar möjligheterna att förankra personalen

Finansministeriet
20.5.2020 13.37
Pressmeddelande

Syftet med reformen är att främja icke börsnoterade bolags möjligheter att förankra personalen samt att förtydliga värderingen av aktier vid personalemissioner.

Regeringen föreslår att inkomstskattelagen ändras så att det till lagen fogas bestämmelser om personalemissioner i icke börsnoterade aktiebolag. Reformen baserar sig på regeringsprogrammet.

”En kompetent och engagerad personal är ett företags viktigaste kapital. Den föreslagna reformen underlättar för sin del engageringen av personal till exempel i startup-företag. Denna åtgärd är viktig också med tanke på attraherande av utländska experter”, konstaterar finansminister Katri Kulmuni.

Reformen ger de anställda en skattemässigt förmånlig möjlighet att teckna aktier i ett onoterat arbetsgivarbolag i samband med en personalemission. Ett villkor är att majoriteten av personalen har tillgång till förmånen.

Bestämmelsen tillämpas inte när den skattskyldiges, hans eller hennes familjemedlemmars eller deras tillsammans ägda andel överstiger tio procent av bolagets aktier eller en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Bolaget ska bedriva näringsverksamhet vid tidpunkten för tecknandet. Dessutom ska bolaget vid teckningstidpunkten vara en arbetsgivare som betalar lön regelbundet samt höra till förskottsuppbördsregistret.

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2020. Lagen om ändring av inkomstskattelagen tillämpas på emissioner för vilka ett beslut har fattats efter att lagen trätt i kraft. Uppgifter om emissioner som genomförts under perioden 1.7.2020–31.12 .2021 ska lämnas första gången före utgången av januari 2022.

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi