Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Koordineringsgruppen för regionalisering tog ställning till omplaceringen av personal inom arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde i samband med landskapsreformen 

Finansministeriet
27.3.2018 14.14
Pressmeddelande

Målet med landskapsreformen är att integrera den statliga regionförvaltningen och landskapsförvaltningen och att skapa en ändamålsenlig arbetsfördelning mellan staten, landskapen och kommunerna. Som ett led i reformen kommer närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna samt utvecklings- och förvaltningscentret att läggas ned i början av 2020. En av utgångspunkterna för beredningen av landskapsreformen är att man vid omorganiseringen av uppgifter ska minimera förflyttningen av personal från en ort till en annan. Planerna för hur personalen omplaceras görs upp under slutet av 2018.

Arbets- och näringsministeriet har förslagit för koordineringsgruppen att utredningen om omplaceringen av närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets personal inte behöver utföras i detta skede. Regeringens proposition om regionutveckling och tillväxttjänster ska överlämnas till riksdagen den 5 april, men lagförslaget måste sannolikt kompletteras efter det. I praktiken gäller det de uppgifter kring tillväxttjänster som för närvarande sköts av utvecklings- och näringscentret inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde samt olika utbetalningsuppgifter. Målet är att kompletteringarna till lagförslaget ska lämnas till riksdagen i samband med lagförslaget om sakinnehållet i regionutvecklingen och tillväxttjänsterna, i maj 2018.

Landskapsreformen berör cirka 6 000 anställda vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna och utvecklings- och förvaltningscentret. Situationen är klarast när det gäller arbets- och näringsbyråerna, där kring 69 procent av anställningsförhållandena övergår till landskapen. Ett undantag är Nylands arbets- och näringsbyrå där majoriteten av personalen överförs till en samkommun som grundas i huvudstadsregionen (regeringens proposition med förslag till lag om ordnandet av tillväxttjänster i Nyland). Det är ännu öppet till vilket servicecenter eller aktiebolag (KasvuDigi) 74 anställningsförhållanden ska flyttas. Beslutet om vart uppgifter i anslutning till arbetslöshetsskyddet, som nu sköts av arbetskraftsbyrån, ska överföras är fortfarande under beredning. Alternativen är Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna eller landskapen. Avsikten är att en regeringsproposition gällande detta överlämnas till riksdagen under hösten 2018.

När det gäller närings-, trafik- och miljöcentralerna flyttas personalen till flera olika myndigheter: 73 procent överförs till landskapen, 16 procent till statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, fem procent till trafikledsverket, tre procent till ett servicecenter, två procent till huvudstadsregionens samkommun och en procent till utbetalaren av arbetslöshetsskydd. Totalt ska uppskattningsvis 102 årsverken överföras till trafikledsverket. De uppgifter som överförs är nationellt centraliserade uppgifter och väghållningsuppgifter som har att göra med genomförandet av landsvägslagen.

Av personalen på utvecklings- och förvaltningscentret, som har verksamhet på flera orter, överförs enligt nuvarande planer kring två tredjedelar till landskapen. Andra alternativ är tillstånds- och tillsynsmyndigheten, transport- och kommunikationsverket, aktiebolaget Tilakeskus, huvudstadsregionens samkommun och magistraterna.

Koordineringsgruppen för regionalisering förordade arbets- och näringsministeriets förslag om att inte utföra utredningen om omplacering enligt den nu aktuella propositionen. Koordineringsgruppen framhöll emellertid att, om det i ett senare skede görs preciseringar till lagen eller beslut som gäller personalens omflyttning som har långtgående konsekvenser med tanke på regionaliseringslagstiftningen, så måste de tas upp till behandling i gruppen.

Ytterligare information

Koordineringsgruppen för regionalisering:

Jari Partanen, statssekreterare, ordförande för koordineringsgruppen, tfn 040 591 1377, fornamn.efternamn(at)lvm.fi
Hanna-Maria Paakkolanvaara, specialsakkunnig, finansministeriet, koordineringsgruppens sekreterare, tfn 02955 30240, hanna-maria.paakkolanvaara(at)vm.fi
 

Om nedläggningen av NMT-centralerna, TE-byråerna och utvecklings- och förvaltningscentret:
Mikko Kuoppala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 34 2471, mikko.kuoppala(at)tem.fi

Mer på webben: Koordineringsgruppen för regionalisering vm.fi/alueellistaminen.

Finansministeriet Förvaltningspolitiken alueuudistus-arkisto