Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupperna
Ministerarbetsgruppen för beredskap behandlade försörjningsberedskapen

TMfinansministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2022 15.02 | Publicerad på svenska 3.6.2022 kl. 13.02
Pressmeddelande
Ministerarbetsgruppen för beredskap.

Ministerarbetsgruppen sammanträdde den 31 maj för att behandla behoven att utveckla försörjningsberedskapen och den regionala ekonomin.

Ministerarbetsgruppen behandlade skyddet av kritisk infrastruktur och utvecklandet av försörjningsberedskapen. Målet är att säkerställa kontinuiteten hos infrastruktur, service och produktion som är kritisk med tanke på vitala samhällsfunktioner. Försörjningsberedskapssystemet baserar sig på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn och på lagstadgade miniminivåer för beredskapen inom olika sektorer.

Arbets- och näringsministeriet bereder statsrådets första försörjningsberedskapsredogörelse som lämnas till riksdagen i september 2022. Redogörelsen definierar de viktigaste riktlinjerna för utvecklingen av försörjningsberedskapen fram till 2030 över regeringsperioderna. Redogörelsen beskriver verksamhetsbetingelserna för försörjningsberedskapen i Finland och i en internationell kontext, och bedömer behoven att utveckla försörjningsberedskapen i en snabbt föränderlig omvärld. 

Statssekreterararbetsgrupp ska utreda hur östra Finlands livskraft kan stärkas

Ministergruppen behandlade också de regionalekonomiska konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Konsekvenserna syns i Finland bland annat inom turismen, tillgången till gas och i trafiken på Saima kanal. De direkta verkningarna drabbar i det första skedet framför allt Finlands sydöstra och östra regioner, där kontakterna till Ryssland var en viktig del av regionernas ekonomi. De regionalekonomiska riskerna har dock realiserats endast delvis, och det är osäkert hur situationen utvecklas.

Saima kanal har i huvudsak utnyttjats för godstransporter. I det nuvarande säkerhetspolitiska läget trafikeras Saima kanal inte alls. Ministerarbetsgruppen för beredskap fastslog den 13 maj att projekt inom närområdessamarbetet med Ryssland tills vidare inte ska främjas. Det har föreslagits att de planerade investeringsplanerna för Saima kanal ska dras in. Finland har dock inga planer på att stänga Saima kanal.

Arbets- och näringsministeriet tillsätter en statssekreterararbetsgrupp för att utreda och bereda förslag till åtgärder som stärker livskraften i östra Finland och till hur finansieringen av närområdessamarbetet kommer att användas. Ministerarbetsgruppen för beredskap drog upp riktlinjer för inrättandet av arbetsgruppen den 13 maj. Statssekreterararbetsgruppen lägger fram sitt förslag till åtgärder före den 16 augusti. Arbetet utförs på ett förvaltningsöverskridande sätt, och intressentgrupper och företrädare för regionerna hörs på bred front.

När det gäller turismen försvagar flygförbudet över Ryssland Finlands konkurrensställning jämfört med de nordiska länderna. Finlands tillgänglighet från Ryssland och Asien har försämrats på grund av sanktionerna. Turismen från Asien begränsas fortfarande av covid-19-pandemin. Tillväxt söks i Europa och Förenta staterna och stabilitet på hemmamarknaden. Företagen inom resebranschen belastas ytterligare av de ökade produktionskostnaderna och den försvagade köpkraften.

Naturgasimporten från Ryssland till Finland upphörde den 21 maj. Läget är dock stabilt inom gassystemet för närvarande. Under sommaren kan gasförbrukningen täckas via Balticconnector -överföringsröret mellan Finland och Estland. Gasgrid Finland Oy och Excelerate Energy ingick den 20 maj ett avtal om en flytande LNG-terminal. Avsikten är att fartyget tas i bruk redan nästa vinter.

Ministerarbetsgruppen för beredskap styr den beredskapsverksamhet som har ett samband med konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Finansminister Annika Saarikko är ordförande för ministerarbetsgruppen.

Mer information:

Joel Kuuva, finansministerns specialmedarbetare, tfn 050 414 6444
Eeva Vahtera, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9009 (försörjningsberedskapen)
Arto Rajala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4828 (gas)