Hoppa till innehåll
Media

Ministeriet vidtar inte åtgärder mot Tullens generaldirektör

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.5.2018 15.30
Pressmeddelande

Helsingfors tingsrätt gav den 4 maj 2018 sitt avgörande i ett mål mot Tullens generaldirektör Antti Hartikainen. Hartikainen dömdes för brott mot tjänsteplikt. Finansministeriet har bekantat sig med avgörandet och gjort en helhetsbedömning av saken. Med beaktande av Hartikainens betydande ställning som generaldirektör för Tullen ser ministeriet mycket allvarligt på hans dom i tingsrätten. Ett noggrant iakttagande av jävsbestämmelserna är en grundläggande princip för en god och hållbar förvaltning. Ministeriet anser det dock inte vara nödvändigt att vidta tjänstemannarättsliga åtgärder i frågan.

I sin helhetsbedömning har finansministeriet beaktat riksdagens biträdande justitieombudsmans avgörande av den 25 maj 2016 och Helsingfors tingsrätts dom av den 4 maj 2018 med motiveringar. I rättsprocessen har det inte framkommit något väsentligt nytt jämfört med riksdagens biträdande justitieombudsmans beslut. Ministeriet har beaktat tingsrättens bedömning av hur allvarlig gärningen varit med hänsyn till uppsåt och vållande, grunderna för lindring av straffpåföljden samt proportionalitetsprincipen, dvs. att ett myndighetsbeslut ska stå i rätt proportion till det som eftersträvas. 

Brottmålet gäller ett fall där Hartikainen inte avlägsnade sig från Tullens ledningsgrupps möte den 3 november 2015 på grund av jäv. Riksdagens biträdande justitieombudsman gav sitt beslut i saken den 25 maj 2016. I beslutet ansåg riksdagens biträdande justitieombudsman att Hartikainen hade agerat i strid med 27 § 1 mom. i förvaltningslagen.

Tullen är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet svarar för Tullens resultatstyrning.

Finansministeriets helhetsbedömning med anledning av tingsrättens dom av den 15 maj 2018 i målet mot Antti Hartikainen (på finska)

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreterare såsom kanslichef, tfn 0295 530 292, martti.hetemaki(at)vm.fi
Liinu Lehto, kommunikationsdirektör, tfn 0295 530 221, liinu.lehto(at)vm.fi