Hoppa till innehåll
Media

Nuläget för digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen i Finland har undersökts – resultaten ska stöda arbetet med en digital kompass

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2022 12.23
Pressmeddelande

Det har publicerats fyra lägesbilder om nuläget för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen i Finland under 2021–2022. Lägesbilden har sammanställts med hänsyn till hur läget inom digitaliseringen ser ut ur medborgarnas, företagens, arbetsplatsers, det operativa genomförandets, strategiska vals och den politiska styrningens perspektiv. Dessutom har man identifierat olika mätare med hjälp av vilka man kan mäta digitaliseringens genomslagning.

Lägesbildsarbetet ger en uppdaterad bild av ledandet av digitaliseringsutvecklingen i Finland över flera regeringsperioder. Det försök med lägesbilder som nu avslutas har inkluderat systematisk granskning och förståelse av digitaliseringen, identifiering och utveckling av mätare för digitalisering samt gemensam undersökning av källmaterial. Kärnan i arbetet har varit tolkningsteamet för digitalisering med flera olika aktörer, och en större grupp deltagare har gett respons i samband med publiceringen av lägesbilderna.

”Regeringen har förbundit sig att främja Finlands ställning som föregångare inom digitalisering. Det är viktigt att människors olika behov och färdigheter beaktas i e-tjänsterna. Till exempel genom att följa kundresponsen och kunderfarenheterna får vi med hjälp av olika mätare stora mängder värdefull information som kan användas för att utveckla tjänsterna så att de blir ännu mera tillgängliga för alla människor som behöver dem. De mätare som nu utvecklats kommer att utnyttjas särskilt i samband med den digitala kompass som ska utarbetas våren 2022”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

e-tjänster ska utvecklas med större fokus på människan 

Uppföljningen av människornas användning av e-tjänster sker alltför mycket med fokus på användningsgraden för blanketter och handlingar. Lagstiftningen anses också styra mot formulär- och dokumentorientering i alltför stor grad. Människan borde spela en mycket mer central roll i utvecklingen av e-tjänster. Ur arbetsplatsernas synvinkel framhävs införandet av elektroniska system, vilket belastar i synnerhet den personal inom social- och hälsovården som varit föremål för undersökningen. Belastningen beror i synnerhet på att personalen inte får tillräcklig inskolning i hur systemen används. Företagen verkar använda e-tjänster i allt högre grad. 

Lägesbilden antyder att tillämpningen av lagen om digitala tjänster framskridit sämre än väntat. Syftet med lagen är att främja tillgången till e-tjänster, tjänsternas kvalitet, informationssäkerhet och innehållets tillgänglighet. Inom den digitala utvecklingen testar man nog chatbottar, men utvecklingen av kundupplevelsen och automatiseringen har fått mindre uppmärksamhet. Digitaliseringen bör utvecklas genom en kontinuerlig dialog mellan den offentliga sektorn och leverantörerna av e-tjänster, inte bara genom uppdrag.

Experterna inom branschen har fått ansvaret för informationssäkerheten, och kommunikationen om helhetsbilden hos ledningen inom den offentliga förvaltningen bör utvecklas. Ledningen av informationssäkerheten tycks lida av viss brist på kompetens. Informationssäkerheten spelar en viktig roll med tanke på klientens förtroende.

Målet är att skapa en gemensam nationell vision och mål för digitaliseringen och dataekonomin fram till 2030

Resultaten från lägesbildsarbetet kan utnyttjas och föras vidare i arbetet med digitala kompasser, vilket ger dem behövlig kontinuitet. Finland ska utarbeta en nationell digital kompass våren 2022. 

Målet i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som en föregångare inom digitalisering och teknisk utveckling. Målet är att stöda och uppmuntra myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Lägesbildsarbetet är en av åtgärderna i programmet för att främja digitalisering, genom vilka man främjar detta mål. 

Mer information:
Marjukka Saarijärvi, programchef, finansministeriet, tfn 0295 530208, marjukka.saarijarvi(at)gov.fi
Petri Takala, ledningens rådgivare, Gofore Abp, tfn 040 5636 272, petri.takala (at) gofore.com
Lauri Finér, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530283, lauri.finer(at)gov.fi 

Offentliga förvaltningens ICT Sirpa Paatero