Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter behandlade utlåtanden om lagförslaget

Finansministeriet
28.2.2020 15.01
Pressmeddelande
Käytävä

Styrgruppen för projektet för beredning av Försvarsfastigheter höll sitt sjunde möte den 20 februari 2020. Vid mötet behandlades projektets lägesrapport, propositionen om det andra skedet i planen för personalens delaktighet samt utkastet till sammandrag av utlåtandena om regeringspropositionen.

Styrgruppen godkände planen för personalens delaktighet. Det ordnas ett gemensamt inkluderingsmöte för personalen vid försvarsförvaltningens byggverk och Senatfastigheter den 15 april.

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om försvarsfastigheter var på remiss under 10.1 –21.2 .2020. Det kom in sammanlagt 18 remissyttranden inom utsatt tid. Propositionen ansågs huvudsakligen vara bra och genomförbar. Propositionen preciseras utifrån utlåtandena så att bland annat arbetsfördelningen mellan de styrande ministerierna ska vara klar och affärsverkens krav på konkurrensneutralitet ska kunna säkerställas. Avsikten är att få regeringspropositionen vidare så snart som möjligt under mars-april 2020.

Styrgruppens nästa möte ordnas den 23 mars 2020.

Beredningsprojektet för Försvarsfastigheter

Ytterligare information:

Finansministeriet:


Päivi Nerg, styrgruppens ordförande, understatssekreterare, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(a)vm.fi
Lasse Koponen, projektledare, tfn 0295 530 539, lasse.koponen(a)vm.fi


Försvarsministeriet:
Sara Kajander, enhetsdirektör, tfn 0295140 080, sara.kajander(at)defmin.fi


Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster och en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Försvarsförvaltningens fastighetssystem ska utvecklas så att det bättre än tidigare tillgodoser försvarsförvaltningens behov. Försvarsfastigheters förpliktelser ska anges i lag och målet är att man samtidigt ska kunna bromsa ökningen av lokalitetskostnaderna. Inrättandet av Försvarsfastigheter förutsätter noggrann beredning och vid ändringsarbetet beaktas principerna för en god arbetsgivare.