Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lagutkastet om en ny lag om placeringsfonder på remiss

Finansministeriet
15.3.2018 13.08
Pressmeddelande

Genom den nya lagen om placeringsfonder undanröjs hinder för fondverksamhetens inhemska och internationella konkurrenskraft. Den nya lagen har en tydlig struktur, och bestämmelserna motsvarar också bättre den nivå som föreskrivs i de övriga EU-medlemsstaterna. Finansministeriet skickade arbetsgruppens förslag på remiss fredagen den 15 mars.

Arbetsgruppens uppgift var att lägga fram ett förslag till reform av lagen om placeringsfonder och att klarlägga de åtgärder som är nödvändiga för att främja fondverksamhetens inhemska och internationella konkurrenskraft. Arbetsgruppen hade en bred bas, och där fanns representanter för centrala myndigheter och intresseorganisationer.

Fondbolagens administrativa börda minskar

Arbetsgruppen föreslår att man ersätter den fondandelsägarstämma som ordnas regelbundet varje år med en stämma som sammankallas vid behov. I ett fondbolags styrelse ska i fortsättningen minst en tredjedel av styrelsemedlemmarna vara oberoende.

Enligt förslaget ska revisorerna mer sällan än nu kontrollera  riktigheten i en placeringsfonds värdeberäkning. Minimiantalet fondandelsägare ska enligt förslaget sänkas från nuvarande 50 till 30 andelsägare. Fondbolaget ska inte längre vara tvunget att utfärda andelsbevis på begäran av en fondandelsägare.

Det föreslås att fondbolagen ska ta i bruk en ny form av likviditetsförvaltning. Arbetsgruppen föreslår också att delfondsstrukturer ska tillåtas i placeringsfonder. Det är därmed möjligt att till en placeringsfond bilda delfonder vars investeringspolicy skiljer sig från varandra. Enligt arbetsgruppens förslag ska investerarnas ställning tryggas genom att en oberoende styrelsemedlem utses till fondbolagets styrelse och genom rätten för Finansinspektionen att meddela negativa beslut som gäller anmälan om marknadsföring av AIF-fonder som erbjuds icke-professionella investerare.

Begränsning av inlösen för att underlätta i situationer med anhopning av inlösningsfall

I ett fondbolags stadgar ska man kunna ange på vilka grunder ett fondbolag kan begränsa inlösen. Ur en investerares synvinkel är en begränsning av inlösen ett mer flexibelt alternativ än t.ex. avbrytande av inlösen. I noggrant avgränsade situationer ska ett fondbolag också ha rätt att lösa in fondandelar utan ett uppdrag eller samtycke av fondandelsägaren. Det ska dessutom vara möjligt att till en placeringsfond bilda delfonder vars investeringspolicy skiljer sig från varandra. 

Propositionen består av förslaget till ny lagen om placeringsfonder och ändringar till lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen om Finansinspektionen. Till vissa andra lager föreslås det dessutom ändringar av närmast teknisk natur.

Remisstiden går ut den 3 maj. Lagutkastet, begäran om yttrande och de kommande yttrandena publiceras på projektsidorna (på finska).

Ytterligare information:

Arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Paula Kirppu, tfn 02955 30552, paula.kirppu (at)vm.fi
Arbetsgruppens sekreterare, finanssekreterare Tiina Heinonen, tfn 02955 30512, tiina.heinonen (at)vm.fi