Frågor och svar

Varför har man understött de krisdrabbade länderna?

Syftet med stödjandet av krisländerna och skapandet av stabilitetsmekanismer har varit att minska på risken för kontaminering så att en eventuell spridning över hela euroområdet kunde förhindras.

Vilka länder har understötts?

I kronologisk ordning Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Cypern. Irlands och Spaniens program löpte ut i december 2013, Portugals i maj 2014. 

Hurdant stöd har man gett?

Finansieringsstödet har beviljats som låneprogram. Villkoret för utbetalningen av låneraterna har varit att ekonomiska anpassningsprogram genomförts.

Hurdana är de krävda reformerna?

Anpassningsprogrammet utarbetas alltid skilt med hänsyn till läget i varje enskilt land. Det centrala i samtliga program är de strukturella reformer inom ekonomin som syftar till att sanera den offentliga ekonomin. Den offentliga sektorns effektivitet och resultatrikhet förbättras t.ex. genom nedskärning av kostnader och rationalisering av verksamheten.

Övervakas stödländernas framsteg med reformerna?

Ja. Den så kallade trojkan gör flera kontrollbesök i programländerna varje år, i genomsnitt med ca tre månaders intervaller. Efter varje kontrollbesök görs en mellanrapport.

Vilka aktörer hör till trojkan?

Trojkan omfattar EU-kommissionen, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF). Trojkan svarar för planeringen och uppföljningen av programmen.

Stabilitetsmekanismerna

Vilka stabilitetsmekanismer finns det?

Ett medlemsland i euroområdet kan ansöka om finansieringsstöd för säkerställandet av ekonomin, den offentliga ekonomin och den finansiella stabiliteten. Från och med sommaren 2010 har det finansiella stödet inom EU och euroområdet beviljats via skilda finansieringsstödmekanismer. Till en början bestod mekanismerna av Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF och Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen EFSM. Från och med oktober 2012 har Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM varit den primära mekanismen.

Hur fungerar mekanismerna?

Mekanismerna skaffar finansieringen från marknaderna och beviljar sedan krisländerna understöd i enlighet med villkoren i anpassningsprogrammen. De andra medlemsländerna behöver alltså inte öka på sitt eget låntagande.

Vad är Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF?

Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten EFSF (European Financial Stability Facility, EFSF) är ett aktiebolag som euroländerna grundat i Luxemburg, och som har till uppgift att agera som tillfällig krishanteringsmekanism. EFSF beviljar euroländerna finansiellt stöd i form av lån under förloppet av finansieringsstödsprogram som godkänts före juni 2013. Länderna inom euroområdet garanterar EFSF:s medelsanskaffning.

Vad är Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen EFSM?

Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen EFSM (European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM) är ett nödfinansieringsprogram åt länderna inom euroområdet, och det administreras av EU-kommissionen. Besluten om beviljandet av ekonomiskt stöd fattas av EU:s råd. Kommissionen lånar medel från marknaden med EU-budgeten som garanti. Samtliga EU-länder är delaktiga i EFSM:s lån till programländerna via EU-budgeten.

Vad är Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM?

Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM (European Stability Mechanism, ESM) är euroländernas gemensamma internationella finansiella institut som grundats i Luxemburg, och som är verksamt med eget kapital. Den har i uppdrag att främja återställandet av finansiell stabilitet, hållbara offentliga finanser och tillväxtförutsättningar inom samhällsekonomin, ifall en ekonomisk kris börjar hota något euroland. ESM är den primära krishanteringsmekanismen.

Varför har Grekland dessutom beviljats direkt lån?

Euroområdet hade inte några stabilitetsmekanismer våren 2010 då Grekland hamnade i kris. Finland har beviljat direkt lån via Greklands första program motsvarande 1,005 miljarder euro.

Finansieringsstöden

Varifrån har stöden betalats hittills?

Greklands första program finansierades våren 2010 i form av direkta bilaterala lån från andra euroländer till grekiska staten. Finansieringen av Irlands och Portugals program och Greklands andra program förverkligades via Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) och Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM). Europeiska stabiliseringsmekanismen ESM inledde sin verksamhet hösten 2012 och svarade för finansieringen av Spaniens och Cyperns program.

Är det möjligt att finländska skattebetalare hamnar att betala andra länders skulder?

EU:s grundfördrag förutsätter att EU-medlemsländerna ansvarar själva för sina skulder. En viktig utgångspunkt är därför att övriga länder inte lider förluster på grund av finansieringsstödåtgärderna. Finland har betonat varje enskilt lands ansvar för de egna skulderna och skuldtåligheten även i framtiden.

Hur mycket har finska staten beviljat som finansiering eller garantier under eurokrisens gång?

Största delen av ansvar består av finska statens garantier åt EFSF, sammanlagt ca 7 miljarder euro. Ur anslag som reserverats i statsbudgeten har man utbetalat ungefär en miljard euro i form av lån till Grekland under 2010-2012. Finska staten betalade dessutom 1,44 miljarder euro år 2012 för kapitaliseringen av Europeiska stabilitetsmekanismen ESM.