FI SV

Infrastruktur för finansmarknaden

Lagstiftning om rättssäkerheten i värdepappersförvaltning (SLL)

Kommissionen väntas de närmaste åren lämna ett förslag till lagstiftning om rättssäkerheten i värdepappersförvaltning baserat på Genevekonventionen om värdepapper (Unidroit). Lagstiftningens mål är att undanröja clearinghinder och harmonisera regleringen för värdepappersregleringskedjorna. Harmoniseringen avser värdepapperskontohavarens rättigheter och skydd, omsättning av kontots värdepapper, användning av dem som säkerheter och lagkonfliktfrågor.

Initiativet kommer sannolikt att ta ställning till sakrättsliga frågor som förblivit olösta vid förhandlingarna avseende förordningen om värdepapperscentraler.

Centrala motparters clearing av OTC-derivat

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister utfärdades 4.7.2012. Regleringen ingår i kommissionens åtgärder för att stärka regleringssystemet gällande finansmarknaden. Förordningens rättsregler är tillämpliga som sådana. Förordningen ska tillämpas fr.o.m. 16.8.2012, men en väsentlig del av skyldigheterna måste iakttas först när Europeiska kommissionen antagit de tekniska standarder som den genom förordningen fått rätt att besluta om. Just nu är bedömningen att det fullständiga iakttagandet av regleringen börjar under åren 2014 - 2015.

Förordningen fastställer krav på centrala motparters clearing av OTC-derivat, ömsesidig riskhantering och rapportering som gäller alla derivatkontrakt samt harmoniserade krav på centrala motparter och transaktionsregister. Förordningen introducerar två betydande skyldigheter: centrala motparters clearing av OTC-derivat som definierats i kommissionens tekniska standarder och rapportering av derivatkontrakt som var giltiga 16.8.2012 och därefter tecknade kontrakt till särskilda transaktionsregister. Det finns bestämmelser om undantag från clearingskyldigheten, men inte om undantag från rapporteringsskyldigheten. Förordningen inkluderar även skyldigheter för aktörer vars OTC-derivat inte ingår i de centrala motparternas clearing.

Europeiska kommissionen - derivatmarknad (webbsidan är på engelska)

Kontroll av finansiella säkerheters användbarhet till följd av förordningen

Övergången till centrala motparter för clearing vid handel med OTC-derivat innebär förändringar i marknadsinfrastrukturen, organiseringen av derivatparternas verksamhet och den europeiska marknadspraxisen. Övergången medför även behov att bedöma den finländska lagstiftningens överensstämmelse med förordningens bestämmelser och eventuella sak- och insolvensrättsliga ändringsbehov för att finländska derivatparter effektivt ska kunna utnyttja fördelarna med de centrala motparternas clearing och dessutom trygga rättssäkerheten och förutsägbarheten i fråga om parternas verksamhetsförutsättningar.

Finansministeriet har inlett ett utredningsarbete om detta i samarbete med justitieministeriet.

Resolution av centrala motparter

Kommissionen tillkännagav 5.10.2012 ett offentligt samråd om en eventuell ram för återhämtning och resolution av institutioner som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Den omfattar en ganska stor grupp enheter, bl.a. centrala motparter, värdepapperscentraler, enheter inom försäkring och återförsäkring, betalningssystem och andra enheter inom finansbranschen. Ett eventuellt initiativ till reglering utgör en fortsättning av direktivet om återhämtning och resolution av kreditinstitut. Kommissionens beredning utgår från att störningar och spridningseffekter som kommer utanför den traditionella banksektorn kan äventyra finanssystemets stabilitet och vara oförutsedda. Därför bör nationella myndigheter ha tillräckliga befogenheter och möjligheter att förebygga eller lösa kriser som uppstår utanför banksektorn. Nu sträcker sig befogenheterna i regel inte till organisationer som varken är kreditinstitut eller värdepappersföretag, åtminstone inte i samma omfattning. Det kan förväntas att kommissionen under 2014 tillkännager ett lagstiftningsinitiativ om resolution av åtminstone centrala motparter.

ASREK – Elektroniskt bostadsaktieregister

Finansministeriet medverkar i styrgruppen för det projekt som har till uppgift att planera ett elektroniskt bostadsaktieregister (ASREK). Projektet ingår i ett av statsrådets spetsprojekt, som ska utnyttja digitaliseringen i syfte att ta fram nya verksamhetsmodeller. Den elektroniska administrering av egendom i form av bostadsaktier som kommer att ske via ASREK effektiviserar den finansiella marknaden betydligt och gynnar såväl medborgare och företag som den offentliga förvaltningen. Projektet leds av jord- och skogsbruksministeriet. Mer information på projektets webbsidor.

Kontakperson för webbsidan: Milla Kouri, Stina Oksa, Armi Taipale

[email protected]