Portugal

Finanskrisen i Portugal har sin grund i långvariga konkurrenskraftsproblem och stabilitetsproblemen inom euroområdets finansmarknader. Staten fick våren 2011 svårigheter med att skaffa finansiering från marknaderna för betalningen av förfallande lån och för täckandet av underskottet inom de offentliga finanserna. Räntenivån för Portugals statslån hade redan stigit i början av 2011. Räntan steg kraftigt då investerarna förlorade sitt förtroende för den portugisiska regeringens förmåga att klara återbetalningen av lånen.

Portugals anpassningsprogram överenskoms i maj 2011. Målet var också att trygga de mest utsatta gruppernas ställning under krisens gång.

Portugals anpassningsprogram löpte ut i maj 2014 och landet övergick i övergick i tillsynsskedet efter programmet. Europeiska kommissionen utvärderar framstegen i Portugal två gånger om året tills 75 procent av de beviljade stödlånen betalats tillbaka.

Programmets innehåll och målsättningar

Portugals anpassningsprogram baserade sig på tre primära pelare:

  • Den offentliga ekonomin anpassas ambitiöst och trovärdigt så att hållbarheten kan säkerställas
  • Tillväxten och konkurrenskraften effektiviseras genom förnyande av arbetsmarknaderna, rättssystemet, bostadsmarknaden samt el-, tele- och servicebranscherna
  • Finanssektorn anpassas på ett balanserat och kontrollerat sätt. Bankernas soliditet förstärks och de understöds om de inte annars uppnår soliditetsmålen.

Portugals finansieringsstödprogram

Programmets omfattning

Portugals finansieringsstödprogram fastslogs i maj 2011 till sammanlagt 78 miljarder euro. Det utbetalda stödet uppgick till 76 miljarder euro. Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM) täckte 24,3 miljarder, Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet (EFSI) 26 miljarder euro och Internationella valutafonden IMF 25,7 miljarder euro.

Portugals betalningsrater ur EFSI