Programländerna

Euroländernas finansieringsstödprogram 2010-2018

  Bilaterala lån EFSI-lån ESM-lån IMF¹ EFSM-lån Sammanlagt
Euroländernas finansieringsstödprogram 2010-2018
Grekland 52,9

130,9

59,9 5,7 - 249,4
Cypern - - 6,3 0,7 - 7,0
Portugal3  - 24 - 0,0 24,3 48,3
Irland2 3 (4,8)2 17,7 - 0,0 22,5 40,2
Spanien4 - - 23,7 - - 23,7

Läget den 31 december 2019, betalade lån md euro

1 Värdet av valutan som IMF använder, SDR, kan variera i förhållande till euron, vilket påverkar de sammanlagda beloppen.
2 Storbritannien, Sverige och Danmark beviljade Irland sammanlagd 4,8 md euro som bilaterala lån.
3 Irland och Portugal har återbetalat sina IMF-lån i förtid.
4 Spanien har börjat återbetala ESM-lån i förtid.

Spanien

Spanien beviljades högst 100 miljarder euro i juli 2012 för sanering av finansieringssystemet. Spaniens låneprogram varade i 18 månader, varefter Spanien lösgjorde sig från stödprogrammet i slutet av 2013 och övergick i tillsynsskedet efter programmet. Spanien tog emot sammanlagt 41,3 miljarder euro i understöd.

Irland

Irland beviljades ett finansieringsstödprogram om 67,5 miljarder euro i december 2010. Irland lösgjorde sig från programmet i slutet av 2013, och övergick i tillsynsskedet efter programmet.

Grekland

Grekland har beviljats två finansieringsstödprogram, i åren 2010 och 2012.

I maj 2010 kom man överens att storleken av Greklands första program skulle vara 110 miljarder euro, varav 80 miljarder bestod av euroländernas bilaterala lån och 30 miljarder euro av IMF:s lån. Euroländerna betalade 52,9 miljarder euro av detta program, medan IMF betalade 20,1 miljarder euro.

I juli 2011 fattades ett principbeslut om Greklands andra program, vilket till slut godkändes av eurogruppen i mars 2012. I det andra programmet för Grekland överenskommelsen om finansstödet var 144,7 miljarder euro från EFSI, medan IMF:s andel var ca 28 miljarder euro. Programmet löpte ut i slutet av juni 2015.

Cypern

Cypern beviljades ett finansieringsstödprogram om 10 miljarder euro i april 2013. Internationella valutafondens andel av programmet är en miljard euro. Programmet löpte ut i slutet av mars 2016. Euroländerna betalade 6,3 miljarder euro av detta program, medan IMF betalade 1,0 miljarder euro.

Portugal

Portugal beviljades 78 miljarder euro i finansieringsunderstöd i juni 2011. Programmet löpte ut i maj 2014 varefter Portugal i enlighet med Spanien och Irland övergick i tillsynsskedet efter programmet. Portugal tog ut sammanlagt 76 miljarder euro i stöd.

EFSI = Europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet
EFSM = Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen
ESM = Europeiska stabiliseringsmekanismen
IMF = Internationella valutafonden

Ytterligare information

Europeiska kommissionens eurokriswebbplats