Utveckling av det finansiella regelverket

Foto: Maskot / Gorilla.

En stabil och effektiv finansmarknad är en viktig förutsättning för att nationalekonomin utvecklas gynnsamt. Finansministeriet ansvarar för att det finansiella regelverket befrämjar en pålitlig och mångsidig marknad och ett tryggt tillhandahållande av finansiella tjänster. Förutom lagberedning, bevakar ministeriet funktionerande av finansmarknaden, stabilitetsutvecklingen samt deltar i olika projekt, i samarbete med olika myndigheter och marknadsparter, med syfte att utveckla finansmarknaden.

Det finansiella regelverket är till stor del harmoniserat inom EU. Således är den nationella regleringen i Finland mestadels baserad på EU:s regelverk. Det är centralt för ministeriets verksamhet att proaktivt påverka beredningen av författningar inom EU samt aktivt bevaka utvecklingen på området genom internationella organisationer. De senaste åren har regelverket koncentrerat sig på skapandet av en kapitalmarknadsunion.

Regleringen som ministeriet svarar för gäller exempelvis

  • företag, som tillhandahåller finansiella tjänster såsom kreditinstitut, värdepappersföretag och fondbolag, och deras verksamhet,
  • betalnings- och clearingsystem,
  • handel med värdepapper och derivatinstrument,
  • värdeandelssystem,
  • tillsyn över finansmarknaden,
  • hindrande av penningtvätt inom finansmarknaden,
  • sanktionssystemet inom det finansiella regelverket,
  • krishantering, samt
  • monetära systemet och centralbanken.

Finansministeriet beviljar koncession för en reglerad marknad dvs. börsen, clearingorganisationen och värdepapperscentralen samt fastställer deras regler.

Läs mera:

Europeiska kommissionen (webbsidan är på engelska)

Financiacl Stability Board (OECD) (webbsidan är på engelska)

Finansinspektionen

Finlands författningsdatabas (Finlex)

EU:s författningsdatabas (Eur-lex)
 

Kontaktperson för webbsidan: Janne Häyrynen

[email protected]