FI SV EN

Tiedon hyödyntäminen ja avaaminen

Pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteena on syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Valtiovarainministeriön asettama Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke toimeenpanee hallitusohjelman tavoitetta edistämällä julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Hankkeen toimikausi on 30.4.2020–31.12.2022. Hankkeessa hyödynnetään mm. Avoimen tiedon ohjelman 2013-2015 ja lukuisten eri tahojen tekemää arvokasta työtä tiedon avaamisen ja hyödyntämisen eteen.

Mitä tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeella tavoitellaan?

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja avaamista edistäviä toimenpiteitä. Strategisilla tavoitteilla on tarkoitus tarkentaa kansallista tietopolitiikkaa.

Strategisia tavoitteita tarvitaan ohjaamaan eri toimijoiden tiedon hyödyntämisen ja avaamisen toimenpiteitä kohti kansallisia, yhdessä sovittuja päämääriä. Tavoitteet laaditaan tietopolitiikasta vastaavien toimielinten ja asiantuntijoiden sekä keskeisten sidosryhmien yhteistyönä avoimesti ja osallistaen. Ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi saatetaan julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi.

Mitä ovat hankkeen päätuotokset?

Hankkeessa laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ehdotus julkisen sektorin tiedon avaamisen ja hyödynnettävyyden strategisista tavoitteista, joilla konkretisoidaan toimeenpantaviksi kokonaisuuksiksi hallitusohjelman linjausta ”Hallitus syventää tietopolitiikan johtamista. Julkisen tiedon avoimuudesta tehdään koko tietopolitiikan kantava periaate.”

Hankkeessa luodaan julkiselle hallinnolle ja julkisille yrityksille toimintamalli julkisten tietojen jakamiseen entistä systemaattisemmin joko avoimena tietona tai nykyistä laajempaan käyttöön lähtökohtaisesti ohjelmointirajapintojen (API, Application Programming Interface) kautta. Hanke tukee julkista hallintoa ja julkisia yrityksiä toimintamallin käyttöönotossa sekä avoimen datan direktiivin (PSI-direktiivi) toimeenpanoa ja direktiivin mukaisten arvokkaiden tietoaineistojen avaamista Suomessa. Arvokkailla tietoaineistolla tarkoitetaan esimerkiksi yritysten omistustietoja.

Hankkeen aikana luodaan ja käyttöönotetaan julkisen hallinnon ja julkisten yritysten avattavalle tiedolle laatukriteerit tiiviissä yhteistyössä Tilastokeskuksen osahankkeen kanssa. Lisäksi laaditaan ja toimeenpannaan kansalliset API-linjaukset, jotka tukevat tiedon omistajia tietojen teknisessä jakelussa ja yhteentoimivuuden parantamisessa. Hankkeen osana kehitetään yhteentoimivuusalustaa ja sen työkaluja sekä avoimen tiedon laajemman ja yhtenäisemmän avaamisen mahdollistamiseksi että avattavien tietojen semanttisen yhteentoimivuuden edistämiseksi.

Ketkä ovat hankkeessa mukana?

Hankeryhmä on merkittävässä roolissa yhteistyölle rakentuvan hankkeen toiminnassa. Käytännön tason keskeisiä yhteistyötahoja ovat muun muassa tiedon laadun osahankkeesta vastaava Tilastokeskus ja avoindata.fi:stä sekä Yhteentoimivuusalustasta vastaava Digi- ja väestötietovirasto. Päävastuu Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeesta on valtiovarainministeriöllä. Keskeisinä toimijoina hankkeessa ovat valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja julkisen hallinnon omistamat yritykset.

Hanke toteutetaan laajalla ja avoimella yhteistyöllä. Toimenpiteiden valmistelussa ja toimeenpanossa merkittävässä roolissa on hankeryhmä, joka koostuu keskeisimpien sidosryhmien edustajista.

Hankkeen tiedot Valtioneuvoston hankesivulla

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen asettamispäätös

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen hankesuunnitelma

Tiedon laatukehikko -osahankkeen kuvaus Tilastokeskuksen verkkosivuilla

Tulevat tilaisuudet:

Tilaisuus sidosryhmille 2.11.2020 

Keskustelutilaisuus kunnille 11.11.2020 

Tilaisuus sidosryhmille 30.11.2020 

Tilaisuus sidosryhmille 9.12.2020

Menneet tilaisuudet:

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen avausseminaari järjestettiin verkkototeutuksena 9.6.2020. Seminaaria seuraamaan ilmoittautui lähes 500 henkilöä. Tutustu tilaisuuden tallenteeseen ja keynote-puheenvuorojen esitysmateriaaleihin tapahtumasivulla.

Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke järjesti julkisen hallinnon API-linjausten valmistelun käynnistystilaisuuden maanantaina 21.9. verkkotilaisuutena. Kaikille avoin tilaisuus herätti runsaasti kiinnostusta ja tilaisuuteen osallistui yli 500 henkilöä. Tilaisuuden tapahtumasivulta löytyy linkki tallenteeseen sekä tapahtuman yhteydessä kerätyn kyselyn vastausten yhteenvetoon. 

Lisätietoja

Tanja Lahti, hankepäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530650  


Miina Arajärvi, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530646  


Heidi Innanen, hankekoordinaattori 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Tietopolitiikka 0295530315