FI SV

Kiinteistöverouudistus

Taustaa

Hankkeen tunnuskuvaKiinteistöverotuksen kehittämishankkeessa (VM036:00/2012) on selvitetty kiinteistöverotuksen nykyjärjestelmän kehittämis- ja uudistamistarvetta. Valtiovarainministeriö on tilannut rakennusten ja maapohjien arvostamisen nykyjärjestelmästä selvitykset (Haahtela 2013; Peltola 2014), joissa on tuotu esille nykyjärjestelmän ongelmakohtia ja esitetään, kuinka arvostamisjärjestelmää tulisi uudistaa.

Selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjien arvostamisjärjestelmät on uudistettava, koska verotusarvot ovat yleisesti jääneet jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Maapohjien osalta kauppahintojen kehityksessä on tapahtunut alueellista eriytymistä, joka tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon verotuksessa.   

Peltolan (2014) esiselvityksen sekä kiinteistöverojärjestelmälle asetettujen tavoitteiden pohjalta Maanmittauslaitoksen (MML) tutkimuskonsortio kehitti uuden menetelmän maapohjien arvostamiseksi valtioneuvoston rahoittamana tutkimushankkeena.

Ehdotetun arvostamismenetelmän soveltaminen verotuksessa edellyttää, että hintavyöhykealueet määritellään uudelleen koko maan alueelle. Kehitetyn menetelmän avulla se voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti hyödyntäen MML:n kiinteistörekisteriä sekä kiinteistöjen ja asuntojen kauppahintatietoja, joiden perusteella maapohja jaetaan yhtenäistä arvoa rajaaviin hintavyöhykkeisiin. Uuden arvostamismenetelmän käyttöönotto päivittäisi maapohjien verotusarvot lähemmäs vallitsevaa hintatasoa ja korjaisi eri alueiden välisiä suhteellisia eroja arvostuksessa vastaamaan vallitsevia hintatasoeroja.

Kiinteistöjen käyvän hinnan määrittäminen kiinteistöverotusta varten, Yrjänä Haahtela, toukokuu 2013
Kiinteistöjen arvostamisperusteiden kehittämistarve kiinteistöverotuksessa, Risto Peltola, helmikuu 2014
Maapohjien aluehintojen arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa, Risto Peltola, joulukuu 2015

Hankkeen organisointi

Valtiovarainministeriö asetti joulukuussa 2016 hankkeen uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten (VM142:00/2016). Maanmittauslaitos vastaa hankkeen toteutuksesta. Hankkeessa ovat VM:n ja MML:n lisäksi mukana Kuntaliitto, Verohallinto sekä maa- ja metsätalousministeriö.

Uudistus tulee lisäämään kiinteistöverotuksen oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Veron määräytymisperusteiden yksityiskohtainen kuvaus tulee olemaan avoimesti kaikkien saatavilla. Uudelta menetelmältä edellytetään myös kustannustehokkuutta siten, että verotusarvojen päivittämisessä voidaan tehokkaasti hyödyntää kerättyjä tietoja toteutuneista kiinteistö- ja asuntokaupoista.

Rakennusten arvostamisjärjestelmä

Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistamisesta on tarkoitus perustaa myöhemmin erillinen hanke.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi hintavyöhykekartta maapohjien verotusarvojen määrittämistä varten kiinteistöverotuksessa koko maan kattavasti. Yhtenäisen hinnan alueet perustuvat markkinahintoihin eli toteutuneisiin kiinteistöjen ja osin myös asuntojen kauppahintatietoihin.

Tavoitteena on, että kiinteistöille voidaan laskea maapohjan verotusarvo uutta hintavyöhykekarttaa hyödyntämällä siten, että jokaiselle kiinteistölle saadaan yksilöivällä kiinteistötunnuksella sijaintia vastaava arvo. Maapohjien hintakarttaa päivitetään uudistuksen jälkeisinä vuosina alueellista hintakehitystä mittaavia indeksejä soveltaen.

Uudistuksen tavoitteena ei ole kiinteistöverojen korottaminen.

Aikataulu

Tavoitteena on saada koko maan kattava hinta-aluekartta valmiiksi vuoden 2019 jälkipuoliskolla. Uusia verotusarvoja on tarkoitus soveltaa vuoden 2020 kiinteistöverotuksessa.

Ajankohtaista

Maapohjan arvostamisjärjestelmän uudistus etenee (tiedote 11.12.2017)
Esitysmateriaali: seminaari kiinteistöverouudistuksesta (11.12.2017)
Tallenne: seminaari kiinteistöverouudistuksesta (11.12.2017)
Maapohjan arvostus tarkentuu kiinteistöverotuksessa (tiedote 19.6.2017)
Faktalehti: Kiinteistöverotus uudistuu vuonna 2020 (19.6.2017)
Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali (19.6.2017)
Kiinteistöverotuksen kehittämishankkeen seminaarin esitysmateriaali (19.6.2017)
Kiinteistöverotuksen arvostamismenetelmät uudistuvat vuonna 2020 (tiedote 8.5.2017)

Lisätietoja

Hankkeen asiakirjoihin voi tutustua hankesivun Asiakirjat-välilehdellä:

Hanke uusien hintavyöhykkeiden luomiseksi kiinteistöverotusta varten

Kiinteistöverotuksen kehittämishanke (2011–2012)
Tietoa nykyisestä kiinteistöverojärjestelmästä

Elina Pylkkänen, finanssineuvos 
VM, VO/Vero-osasto, Henkilöverotusyksikkö 0295530254   etunimi.sukunimi@vm.fi