Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti avaa digiosallisuuden käsitettä ja sen keskeisiä osa-alueita

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintasosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.4.2021 9.40
Tiedote 256/2021

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa osallisuus toteutuu yhä useammin digitalisaation kautta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston Digiosallisuus Suomessa -hankkeen ensimmäiseen väliraporttiin on koottu tietoa digiosallisuuden käsitteestä ja määritelmistä eri tieteen- ja hallinnonalojen näkökulmasta. Hanke jatkuu digiosallisuus-mittariston rakentamisella, sekä kokonaiskuvan muodostamisella kansallisesta tilanteesta, hyvistä käytänteistä ja eri tahojen rooleista.

Väliraportissa käydään läpi digiosallisuutta avaavia lähikäsitteitä sekä digiosallisuuden keskeisimpiä osa-alueita. Olennaiseksi väliraportissa nousee yksilöiden ja erilaisten käyttäjäryhmien kokemus digiosallisuudesta sekä eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden, kuten kolmannen sektorin ja yritysten, rooli yksilöiden tai ryhmien digiosallisuuden mahdollistajina. Yksilön ja erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien näkökulmasta tarkasteltuna digiosallisuus perustuu ensisijaisesti osallisuuden kokemukseen.

Digiosallisuus toteutuu digitaalisessa kanssakäymisessä

Digiosallisuuden käsite on laaja, sateenvarjomainen kokonaisuus, joka sisältää monia, keskenään ristiriitaisiakin ennakko-olettamuksia, tarpeita ja motiiveja riippuen siitä, kenen toimesta ja millaisessa asiayhteydessä käsitettä sovelletaan. Väliraportissa digiosallisuudella tarkoitetaan vapaaehtoista ja arjen sujuvuuden kannalta riittävän aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan, jossa hyödynnetään digitaalisia välineitä, sovelluksia ja palveluja yksilön tai yhteiskunnallisen ryhmän näkökulmasta mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla.

Digiosallisuus toteutuu tilanteissa, joissa sekä yksilön ja erilaisten yhteiskunnallisten ryhmien että yhteiskunnallisten toimijoiden intressit kohtaavat digiosallisuuden keskeisten osa-alueiden puitteissa, eivät vain määritelmällisesti, vaan myös yksittäisen henkilön tai kansalaisen kokemuksen tasolla.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Olli Kuusisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT, p. 040 737 0948, olli.kuusisto(at)vtt.fi sekä
yliopistotutkija Riitta Hänninen, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto, p. 040 707 7481, riitta.j.hanninen(at)jyu.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä.