Hyppää sisältöön
Media

Understöd som betalas ur intäkter från penningspel och understödspraxis i anslutning till dem har utretts genom en enkät som en del av arbetet för att reformera statsunderstödsverksamheten

finansministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2020 13.17
Pressmeddelande

Understöd som betalas till organisationer och andra sammanslutningar ur intäkter från penningspel och statsunderstödsförfarandena i anslutning till dem har utretts genom en enkätundersökning.

Enkäten är en del av finansministeriets utvecklings och digitaliseringsprojekt som omfattar hela statsförvaltningen och syftar till att göra statsunderstödsverksamheten mer transparent och effektiv och ge verksamheten större genomslag.

Reformen bereds i projektet fram till slutet av 2023. Det första steget i projektet är att bereda förslag till hur förfarandena vid beviljande av statsunderstöd till organisationer kan förenhetligas. Motsvarande utvecklingsarbete i fråga om kommuner inleds under hösten.

De preliminära resultaten av enkäten presenterades i dag vid ett seminarium som ordnades av justitieministeriet och finansministeriet.

- Finska organisationer gör ett viktigt arbete. I dessa stormiga tider är ni viktigare än någonsin. Mitt mål som justitieminister är ett samhälle som var och en känner sig höra till och där alla kan lita på att deras rättigheter tillgodoses, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sin hälsning till seminariedeltagarna.

- Vid budgetförhandlingarna kommer vi i regeringen att diskutera hur vi kan trygga livskraftiga föreningar i Finland även i framtiden. Det är helt klart att man måste finna en lösning på de nuvarande utmaningarna som gäller finansieringen av verksamheten, betonade Henriksson.

Genom enkäten som riktades till organisationer kartlades nuvarande praxis för statsunderstöd inom olika förvaltningsområden och förutsättningarna för att göra förfarandena mer enhetliga. Enkäten riktades till föreningar, stiftelser och bolag som jord- och skogsbruksministeriet, utbildnings- och kulturministeriet eller social- och hälsovårdsministeriet beviljat statsunderstöd. Det kom totalt 183 svar på enkäten.

Av resultaten framgick att majoriteten av de organisationer som besvarade enkäten (57%) skulle vara intresserade av att delta i ett samarbete där man tillsammans med den instans som beviljar understödet planerar och identifierar helheter som kan stödas.

Utvärdering av effekterna av den verksamhet som finansierats med allmänt understöd eller riktat allmänt understöd som helhet eller delvis fick brett understöd. De som svarade var nästan eniga om att det i fråga om vissa funktioner behövs mer förutsägbart, långvarigt statsunderstöd, i synnerhet allmänt understöd. Merparten ansåg också att användningen av långvarigt stöd bör redovisas en gång om året under understödsperioden och mer detaljerat efter att understödsperioden gått ut.

Största delen ansåg att statsunderstöd bör utlysas 1-3 gånger per år. Nästan hälften upplever att fler utlysningar belastar organisationens övriga verksamhet. Upp till 60 % av svarandena ansåg att oväntade förändringar under räkenskapsperioden bör kunna beaktas vid beviljandet av statsunderstöd.

För projektet har tillsatts en organisationssektion, som leds av justitieministeriet. Sektionen använder enkätresultaten för att utarbeta sin halvtidsrapport. Halvtidsrapporten ska vara klar före utgången av året och den sänds på omfattande remiss. Våren 2021 lämnar sektionen ett förslag till finansministeriet om hur förfarandena vid beviljande av statsunderstöd till organisationer kunde förenhetligas.

Utvecklandet av statsunderstödsverksamheten gagnar både dem som ansöker om understöd och dem som beviljar det. Utgångspunkter för reformarbetet är respekt för frivilligorganisationernas autonomi, enklare byråkrati, tryggande av långsiktighet och förutsägbarhet, lika behandling av organisationerna samt statunderstödsverksamhetens effektivitet och transparens.

Reformen av statsunderstödsförfarandena är en del av statsminister Marins regeringsprogram.

Ytterligare information:
Maria Kaisa Aula, statssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 443, [email protected]
Niklas Mannfolk, justitieminister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3 990, [email protected]  
Minna Salminen, kommunminister Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 273, [email protected]
utvecklingssektionens ordförande Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 02951 50348, [email protected]
Tuula Lybeck, projektdirektör, finansministeriet, tfn 0295 330 201, [email protected] 

Resultaten av enkäten (PPT-presentation på finska)

Projekt för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten
 

Anna-Maja Henriksson