Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Digitaalisten palvelujen järjestäminen ja saavutettavuus parantuneet vuoden aikana

Valtiovarainministeriö
18.2.2021 13.05
Tiedote

Valtiovarainministeriö selvitti digipalvelulain toimeenpanon edistymistä. Tulosten perusteella digitaalisten palvelujen järjestäminen ja saavutettavuus ovat selvästi edistyneet vuoden aikana. Tehtävää lain velvoitteiden toimeenpanemiseksi riittää edelleen. Tavoite on, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus asioida viranomaisen kanssa digikanavassa saavutettavasti.

Valtiovarainministeriö teki vuodenvaihteessa 2020–2021 kyselyn lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019,”digipalvelulaki”) toimeenpanosta. Kysely suunnattiin lain soveltamisalaan kuuluville organisaatioille ja sillä kerättiin ajankohtaista tietoa lain toimeenpanon etenemisestä. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 218 kappaletta. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran vuosi sitten, jolloin vastuksia saatiin 162 kappaletta.

Mahdollisuudet viestiä digikanavassa ja neuvonnan määrä digipalveluun lisääntyi

Digitaalisten palvelujen järjestämisen osalta toimeenpano oli edennyt hyvin vuoden aikana. Lähes 80 % vastaajista ilmoitti, että velvoitteet on huomioitu kaikissa tai suurimmassa osassa palveluita. Toimenpiteinä ovat olleet mm. vahvan sähköisen tunnistamisen tarpeen arviointi ja sen käyttöönotto, käytettävyystestaukset sekä uusien toiminallisuuksien kuten Suomi.fi-viestit -palvelun käyttöönotto. Vain 6 % vastaajista ilmoitti, että vaatimuksia ei ole huomioitu yhdessäkään palvelussa. Tulos on merkittävästi parempi verrattuna vuoden takaiseen, jolloin 37 % vastaajista ilmoitti, että vaatimuksia ei ole huomioitu.

Vastaajista 76 % ilmoitti, että lain edellyttämä mahdollisuus viestien vastaanottamiseen ja lähettämiseen tietoturvallisesti sähköisesti on olemassa. Muutos edelliseen vuoteen on hyvä, sillä silloin vain 60 %:lla vastaajista löytyi mahdollisuus asiointiin digikanavissa. Lisäksi lain mukaan viranomaisen tulee julkaista yhteystieto, josta saa neuvontaa digipalvelun käyttöön. 82 % vastaajista ilmoitti, että yhteystieto löytyy suurimmasta osasta tai kaikista palveluista ja vain 9 % vastasi, että neuvonnan yhteystietoja ei löydy yhdestäkään palvelusta. Tulos on merkittävä parannus viime vuoteen, jolloin 22 % ilmoitti, ettei yhteystietoa ole. Kansalaisten mahdollisuudet asioida digitaalisesti ja saada apua palveluiden käyttöön ovat siis lisääntyneet.

Saavutettavuuspalautetta on annettu vielä vähän

Saavutettavuuden kehittämiseksi oli vuoden aikana tehty runsaasti erilaisia toimenpiteitä.  Vastauksissa saavutettavuuden kehittäminen ja ylläpitäminen tunnistettiin jatkuvaksi toiminnaksi ja osaksi digipalvelujen sisältöjen kehittämistä ja uuden sisällön tuottamista.

Vain 29 % vastaajista ilmoitti saaneensa saavutettavuudesta palautetta sivustoillaan ja noin 80 % oli tehnyt niiden perustella myös korjauksia. Palaute ei ole johtanut toimenpiteisiin esimerkiksi silloin, kun palaute on ollut myönteistä. Saavutettavuusarvioinnit koettiin hyödyllisiksi toimenpiteiksi. 77% vastanneista organisaatioista oli tehnyt saavutettavuusarvioinnin.

Digipalvelulain toimeenpanon tueksi löytyy tukimateriaalia ja koulutuksia

Kyselyssä selvitettiin digipalvelulain toimeenpanoon liittyviä tukitarpeita. Vastaajat kaipaisivat yksittäisiin teemoihin liittyviä täsmäinfoja ja tarkistuslistoja velvoitteiden toteutumisen varmistamiseksi.

Toisaalta todettiin myös, että materiaalia ja neuvontaa on tarjolla riittävästi, mutta osaamista omassa organisaatiossa niukasti. Jonkin verran toivottiin myös jo julkaistua materiaalia, joten olemassa olevien ohjeistuksien tehokkaaseen viestintään on syytä panostaa edelleen.

Ensisijaisena tavoitteena kyselyllä oli saada ajantasaista tietoa siitä, mikä on tilanne digipalvelulain toimeenpanon osalta. Kyselyn tulosten pohjalta voidaan arvioida millaista tukea viranomaiset tarvitsevat lain toimeenpanon edistämiseksi. Mahdollisia tukimuotoja ovat esimerkiksi soveltamissuositukset, koulutukset ja muuta tuki. Lisäksi kyselyllä on toimeenpanoa edistäviä vaikutuksia, sillä se on keino viestiä lain vaatimuksista ja herätellä toimeenpanemaan niitä.

Digipalvelulain digipalvelujen järjestämiseen liittyvät velvoitteet astuivat voimaan 1.10.2019 ja ne koskevat kaikkia viranomaisia. Saavutettavuusvaatimukset velvoittavat viranomaisten lisäksi mm. osaa järjestöistä ja yrityksiä ja niiden soveltaminen käynnistyi portaittain 23.9.2018 lähtien. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja.

Kooste kyselyn tuloksista: Digipalvelulain toimeenpano

Lisätietoja lain velvoitteista ja ohjeita toimeenpanon tueksi

Ohjeita digitaalisten palvelujen järjestämiseen (lain 2.luku) 

Tietoa saavutettavuudesta ja saavutettavuusvelvoitteista


Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, puh. 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Erityisasiantuntija Sanna Sinisalo, puh. 02955 30506, sanna.sinisalo(at)vm.fi