Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ordnandet och tillgängligheten av digitala tjänster har förbättrats under året

Finansministeriet
18.2.2021 13.05
Pressmeddelande

Finansministeriet utredde hur genomförandet av lagen om digitala tjänster framskrider. Resultaten visar att ordnandet av och tillgången till digitala tjänster har framskridit avsevärt under året. Mycket återstår dock att göra för att verkställa förpliktelserna i lagen. Målet är att så många som möjligt ska ha möjlighet att uträtta ärenden hos en myndighet på ett tillgängligt sätt via digitala kanaler.

Vid årsskiftet 2020–2021 genomförde finansministeriet en enkät om verkställigheten av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019, nedan ”lagen om digitala tjänster”). Enkäten riktades till organisationer som omfattas av lagens tillämpningsområde och genom enkäten samlades aktuell information om hur verkställigheten av lagen framskrider. Enkäten besvarades av sammanlagt 218 personer eller organisationer. Enkäten genomfördes första gången för ett år sedan, då uppgick svaren till 162 stycken.

Möjligheterna att kommunicera i digitala kanaler och rådgivningen om digitala tjänster ökade

När det gäller ordnandet av digitala tjänster hade genomförandet framskridit väl under året. Nästan 80% av svararna uppgav att skyldigheterna har beaktats i alla eller största delen av tjänsterna. Åtgärderna inkluderar bl.a. bedömning av behovet av stark autentisering och ibruktagande av den, användbarhetstester samt ibruktagande av nya funktioner, såsom tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Endast 6% av de som svarat uppgav att kraven inte har beaktats i en enda tjänst. Resultatet är betydligt bättre än för ett år sedan då 37% av respondenterna meddelade att kraven inte beaktats.

76% uppgav att det finns en i lagen avsedd möjlighet att ta emot och sända meddelanden elektroniskt och på ett informationssäkert sätt. Förändringen jämfört med året innan är positiv, eftersom endast 60% då hade digitala kanaler för ärendehantering. Dessutom ska myndigheten enligt lagen publicera kontaktuppgifter, varifrån man får råd om användningen av digitala tjänster. 82 % uppgav att kontaktuppgifter finns i största delen eller i alla tjänster och endast 9% svarade att kontaktuppgifter till rådgivningen inte finns i någon tjänst. Resultatet är en betydande förbättring jämfört med förra året, då 22% meddelade att det inte finns några kontaktuppgifter. Medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden digitalt och att få hjälp med att använda tjänsterna har alltså ökat.

Tillgänglighetsresponsen fortfarande liten

Under året hade det vidtagits många olika åtgärder för att förbättra tillgängligheten. Utvecklandet och upprätthållandet av tillgängligheten identifierades som en kontinuerlig verksamhet och en del av utvecklandet av innehållet i digitala tjänster och produktionen av nytt innehåll.

Endast 29% uppgav att de fått respons på tillgängligheten på sina webbplatser och cirka 80% hade också gjort korrigeringar på basis av dem. Responsen har inte lett till åtgärder t.ex. när responsen har varit positiv. Tillgänglighetsbedömningarna upplevdes vara nyttiga. 77% av de organisationer som svarade hade gjort en tillgänglighetsbedömning.

Det finns stödmaterial och utbildningar till stöd för verkställigheten av lagen om digitala tjänster

Enkäten utredde stödbehoven i anslutning till verkställigheten av lagen om digitala tjänster. De som svarat efterlyste preciseringar och checklistor som hänför sig till enskilda teman för att säkerställa att skyldigheterna fullgörs.

Å andra sidan konstaterades det också att det finns tillräckligt med material och rådgivning, men att kompetensen i den egna organisationen är knapp. I någon mån önskades det också material som redan publicerats, vilket antyder att det finns skäl att satsa ytterligare på effektiv kommunikation om de befintliga anvisningarna.

Det primära målet med enkäten var att få aktuell information om läget när det gäller verkställigheten av lagen om digitala tjänster. Utifrån resultaten av enkäten kan man bedöma hurdant stöd myndigheterna behöver för att främja verkställigheten av lagen. Möjliga stödformer är t.ex. tillämpningsrekommendationer, utbildningar och annat stöd. Enkäten har dessutom konsekvenser som främjar verkställigheten, eftersom den också informerar om kraven i lagen och uppmuntrar att verkställa dem.

De förpliktelser om ordnandet av digitala tjänster som ingår i lagen om digitala tjänster trädde i kraft 1.10.2019 och de gäller alla myndigheter. Tillgänglighetskraven förpliktar förutom myndigheter också bland annat en del av organisationerna och företagen, och tillämpningen av dem inleddes stegvis från och med 23.9.2018. Syftet med lagen är att främja tillgången till digitala tjänster, tjänsternas kvalitet och informationssäkerhet samt innehållets tillgänglighet och att på så sätt förbättra alla medborgares möjligheter att använda digitala tjänster på lika villkor.

Sammanfattning av resultaten: Verkställigheten av lagen om digitala tjänster

Mer information om förpliktelserna i lagen och anvisningar till stöd för verkställigheten:

Anvisningar för ordnandet av digitala tjänster (2 kap.)
Information om tillgänglighet och tillgänglighetsskyldigheter

Ytterligare information:

Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn 02955 30208, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Sanna Sinisalo, specialsakkunnig, tfn 02955 30506, sanna.juutinen(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT