Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Begäran om utlåtande
Informationspolitiken ny politiksektor i Finland - informationspolitiska redogörelsen på remiss

Finansministeriet 21.9.2018 10.07
Pressmeddelande

Utkastet till statsrådets redogörelse om etisk informationspolitik under AI-eran sändes på remiss idag. Remisstiden går ut den 31.10.2018. Med hjälp av informationspolitiska redogörelsen och den samhälleliga debatten skapas en ny politiksektor, informationspolitiken.

Statsminister Sipiläs regering har som mål att Finland utvecklas till en föregångare inom tillämpningen av artificiell intelligens (AI) och inom informationspolitiken. Informationspolitik samt informationspolitiska principer och riktlinjer behövs just nu eftersom samhället består av nätverk och digitaliseringen genomsyrar allt. Informationen har dessutom fått en allt större roll som samhällelig resurs.

”Data och den information som förädlas ur det möjliggör redan nu och framför allt i framtiden allt mångsidigare hållbar samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt. Tillgången till högklassig information är ett livsvillkor för ibruktagandet av ny teknik och det är därför vi behöver god informationshantering och effektivt utnyttjande av information - dvs. stark informationspolitik”, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

Informationspolitiska redogörelsen fokuserar på AI och etik

Teman i redogörelsen är bl.a. en beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande AI samt plattforms- och dataekonomi. Åtgärderna som ingår i redogörelsen gäller till exempel insamling, sammankoppling, öppnande och lagring av information samt informationssäkerhet och integritetsskydd. Redogörelsen utreder även etiska frågor, säkerställandet av kompetens, lagstiftningsfrågor samt påverkandet både i EU och på internationell plan.

Redogörelsen förstärker Finlands och i Finland etablerade företags och andra samhälleliga aktörers  konkurrenskraft och förmåga till beslutsfattande. De gemensamt fastställda riktlinjerna och principerna hjälper dessutom att skapa ett hållbart samhälle både med tanke på människors välfärd och på ekonomiska, sociala, kulturella samt säkerhets- och miljömässiga aspekter. 

”Redogörelsen skapar en bild av Finland som en för dataekonomi gynnsam verksamhetsomgivning som attraherar internationell kompetens, innovationer samt försöks- och utvecklingsverksamhet. Vår starkhet är ett samhälle som baserar sig på förtroende och som anammat en etisk värdegrund för informationspolitiska val och utveckling av AI samt delaktighet, ansvar och trygghet”, betonar minister Vehviläinen.

Informationspolitiska redogörelsen på remiss till och med den 31.10.2018

Informationspolitiska redogörelsen är på remiss till och med 31.10.2018. Begäran om utlåtande och utkastet till redogörelsen finns finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi. Utkastets svenskspråkiga översättning är färdig inom kort (troligen veckan 39).  

Ytterligare upplysningar

Tuomas Vanhanen, kommun- och reformminister Anu Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, [email protected]

Päivi Nerg, understatssekreterare, ordförande för beredningsgruppen, fö[email protected]

Olli-Pekka Rissanen, ledande sakkunnig, ordförande för sekretariatet, tfn 0295 530 364, olli-pekka.rissanen(at)vm.fi

Informationspolitiska redogörelsen på vm.fi

Twitter #tietopolitiikka

Regeringen beslutade vid sin strategisession den 29 januari 2018 att överlämna en redogörelse om informationspolitik och AI och etiska frågor i anslutning till dem till riksdagen hösten 2018.  Redogörelsen har beretts av en särskild ministergrupp, en beredningsgrupp med företrädare för alla ministerier samt ett sekretariat som understötts av olika öppna nätverk. Materialet har bearbetats av ca 200 personer från olika samhälleliga sektorer. Utkastet till en redogörelse utarbetades under våren och sommaren 2018.

Anu Vehviläinen Digitalisoituminen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT