Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Verotusmenettelyjen uudistaminen jatkuu

Valtiovarainministeriö
10.11.2016 13.54
Tiedote

Esitetyt uudistukset yhdenmukaistavat ja yksinkertaistavat verotus- ja veronkantomenettelyjä hallitusohjelman mukaisesti. Muun muassa tuloverotuksen korkosäännöksiä yhdenmukaistetaan ja ennakkoveromenettelyä joustavoitetaan.

Verotusmenettelyjen uudistaminen toteutetaan vaiheittain osana Verohallinnossa käynnissä olevaa tietojärjestelmäuudistusta (Valmis-hanke). Nyt esitettyjen uudistusten on tarkoitus tulla voimaan yhteisöillä marraskuussa 2017 ja henkilöasiakkailla marraskuussa 2018.

Tuloverotuksen korkosäännöksiä yhdenmukaistetaan

Ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vastaavuuden parantamiseksi jäännösverolle laskettaisiin korkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden alusta (huojennettu viivästyskorko). Nykyisin vastaavaa korkoa on alettu laskea yhteisöillä neljä kuukautta verovuoden päättymisen jälkeen. Koron laskenta-ajan muutoksen arvioidaan aikaistavan yhteisöveron kertymistä ja siten reaaliaikaistavan veronsaajatilityksiä. Luonnollisilla henkilöillä koronlaskuaikaan ei tältä osin tule muutosta.

Jäännösveron korosta tehtävän 20 euron vähennys mahdollistaisi pienten veron määrien maksamisen korottomana jäännösverona. Vähennys tehtäisiin jatkossa myös yhteisöjen verotuksessa.

Korkoa lasketaan kaikille verovelvollisille verovuoden päättymisen jälkeen määrättävälle ennakolle, jäännösverolle ja verotuksen muutoksen johdosta maksettavalle verolle. Korko on samansuuruinen kaikille verovelvollisille. Myös veronpalautukselle laskettaisiin korkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. Palautuksella maksetun koron korkoprosentti säilyy ennallaan.

Korkosäännösten uudistamisesta aiheutuu kertaluonteinen verotulojen kertymisen jaksotuksesta johtuva 40 miljoonan euron yhteisöverotuoton lisäys vuodelle 2017. Tästä valtion osuus on 30 miljoonaa euroa ja kuntien osuus 10 miljoonaa euroa.

Ennakkoveromenettelyä joustavoitetaan

Esityksessä ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi ennakonkannossa maksettavan veron määräämistä ja muuttamista koskevat menettelyt. Nykymuotoisesta ennakon täydennysmaksusta luovuttaisiin. Verohallinto voisi määrätä, muuttaa ja poistaa ennakoita verovelvollisen vaatimuksesta aina verotuksen päättymiseen saakka. Verohallinnon aloitteesta ennakoita voitaisiin määrätä ja korottaa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden loppuun saakka sekä alentaa ja poistaa verotuksen päättymiseen saakka. Ennakkoverot luettaisiin verotuksessa hyväksi sen mukaisena kuin ne on määrätty.

Sähköinen asiointi laajenee

Sähköisten menettelytapojen lisäämiseksi yhteisöjen olisi tehtävä ennakkoa koskeva vaatimus ja tuloveroilmoitus jatkossa sähköisesti. Myös tilinumero tulee ilmoittaa sähköisesti.

Veronkantoon teknisiä muutoksia

Veronkantolakiin ehdotetaan pääosin teknisiä muutoksia. Muutokset koskevat tuloveroja ja eräitä muita veroja, jotka siirtyvät Verohallinnon uuteen tietojärjestelmään ja siten uuden kantomenettelyn piiriin. Kaikkia verolajeja koskevaan uuteen ja yhtenäiseen kantomenettelyyn siirrytään vaiheittain vuoteen 2019 mennessä.

Uudistusten seuraavat vaiheet

Nyt annettu hallituksen esitys on verotusmenettelyjen uudistamista koskevan hankkeen toisen vaiheen lainsäädäntökokonaisuus. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetut muutoksenhakujärjestelmää, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelyä ja seuraamusmaksuja sekä veronkantoa koskevat lainsäädäntömuutokset on vahvistettu syyskuussa ja lakimuutokset tulevat voimaan vuoden 2017 alusta.

Viimeisessä vaiheessa vuoden 2018 aikana uudistetaan tuloverotuksen seuraamusjärjestelmää ja edistetään tuloverotuksen reaaliaikaistamista. Lisäksi yhtenäistetään kaikkien verojen veronkantomenettelyt. Näitä koskeva hallituksen esitys annetaan ensi vuonna.

Hankkeella toteutetaan myös hallituksen norminpurun kärkihanketta.

Hallituksen esitys

Lisätietoja   

ylitarkastaja Henna Ritari, puh.02955 30591, henna.ritari(at)vm.fi

Valmis-hanke on Verohallinnossa käynnissä olevan tietojärjestelmäuudistus, jonka yhteydessä nykyiset noin 70 verotuksen tietojärjestelmää korvataan yhdellä uudelle valmisohjelmistolla vuoteen 2019 mennessä. Valmisohjelmiston käyttöönoton tavoitteena on turvata verotuksen häiriötön toimittaminen myös tulevaisuudessa sekä mahdollistaa Verohallinnon resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen, verovalvonnan edellytysten parantaminen sekä toiminnan automaatioasteen nostaminen, joiden avulla pienennetään verotuksen kustannuksia ja verovajetta. Hankkeen tavoitteena on yhdessä toimintaprosessien kehittämisen sekä verotusmenettelyä koskevien lainsäädäntöuudistusten kanssa 100 henkilötyövuoden säästö vuoteen 2021 mennessä.