Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformeringen av beskattningsförfarandena fortsätter

Finansministeriet
10.11.2016 13.54
Pressmeddelande

De föreslagna förändringarna förenhetligar och förenklar förfarandena för beskattning och skatteuppbörd i enlighet med regeringsprogrammet. Bestämmelserna om ränta vid inkomstbeskattningen ska revideras och förskottsbeskattningen göras flexiblare.

Förnyandet av beskattningsförfaranden genomförs i skeden i samband med Skatteförvaltningens pågående informationssystemsreform (Valmis-projektet). De föreslagna reformerna avses träda i kraft i november 2017 för samfunds del och i november 2018 för privatpersoners del.

Bestämmelserna om ränta vid inkomstbeskattningen förenhetligas

För att förskottsbetalningen bättre ska motsvara den slutliga beskattningen föreslås att på kvarskatt ska räknas ränta från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång (nedsatt dröjsmålsränta). I dagsläget har motsatt ränta räknats för samfunds del fyra månader efter skatteårets utgång.  Ändringen av tiden för räknandet av räntan beräknas tidigarelägga samfundsskatteintäkterna, vilket främjar skattetagarnas redovisning i realtid. Fysiska personers ränteberäkningstid förändras inte till denna del.

Kvarskatteränteavdraget på 20 euro gör det möjligt att betala små skattebelopp som räntefri kvarskatt. Avdraget ska i fortsättningen även tillämpas vid samfundsbeskattningen.

Ränta räknas på all förskott, kvarskatt och skatt på grund av ändring av beskattningen som påförs efter skatteårets utgång. Räntan är lika stor för samtliga skattskyldiga. På skatteåterbäring räknas också ränta från den första dagen i den andra månaden efter skatteårets utgång. Procentsatsen för återbäringsränta förblir oförändrad.

Ändrandet av räntebestämmelserna leder till en engångsartad ökning av samfundsskatteintäkterna år
2017 med 40 miljoner euro på grund av periodiseringen. Statens andel är 30 miljoner euro och kommunernas andel 10 miljoner euro.

Förskottsuppbörden görs flexiblare

Förfarandet för fastställande och ändring av skatt som ska betalas vid förskottsbetalning ska förenhetligas. Förfarandet med förskottskomplettering slopas i sin nuvarande form. Skatteförvaltningen ska enligt förslaget på initiativ av den skattskyldige få fastställa, ändra och avlyfta förskott till dess att beskattningen slutförts. På initiativ av Skatteförvaltningen kan förskott fastställas och höjas till utgången av den andra månaden efter skatteåret samt sänkas och avlyftas till dess att beskattningen slutförts. Vid beskattningen ska förskott räknas till godo enligt fastställda belopp.

Elektronisk ärendehantering utvidgas

För att öka användningen av elektroniska förfaranden föreslås att samfund och samfällda förmåner i regel ska framställa förskottsyrkanden och lämna in inkomstskattedeklarationer elektroniskt. Kontonummer ska också meddelas elektroniskt.

Tekniska ändringar i skatteuppbörden

I lagen om skatteuppbörd föreslås främst tekniska ändringar. Ändringarna gäller inkomstskatter och vissa andra skatter som överförs till Skatteförvaltningens nya informationssystem, och som således omfattas av det nya uppbördssystemet. Det nya och enhetliga uppbördssystemet som gäller samtliga skatteslag tas i bruk stegvist före 2019.

Följande skeden i reformeringen

Den aktuella propositionen utgör lagstiftningshelheten i det andra skedet av reformeringen av beskattningsförfarandena. Lagstiftningsändringarna som gäller omprövningssystemet, beskattningsförfarandet för skatter som betalas på eget initiativ, påföljdsavgifter och skatteuppbörden stadfästes i september, och de nya lagarna träder i kraft vid ingången av 2017.

I det sista skedet, under 2018, ska man ännu förnya påföljdssystemet inom inkomstbeskattningen och främja inkomstbeskattning i realtid. Dessutom ska uppbörden av samtliga skatter förenhetligas. En regeringsproposition som gäller dessa kommer att utfärdas nästa år.

Projektet är ett led i regeringens spetsprojekt för avveckling av normer.

Regeringens proposition publiceras på webbsidan för beslutsärenden.

Ytterligare  information   

Henna Ritari, överinspektör, tfn 02955 30591, henna.ritari(at)vm.fi

Valmis-projektet är Skatteförvaltningens informationssystemsreform som går ut på att ersätta de nuvarande ca 70 olika informationssystem som används inom beskattningen med ett enda färdigprogram före 2019. Syftet med ibruktagandet av ett färdigprogram är att säkra oavbruten beskattning även i framtiden, samt att möjliggöra ändamålsenlig allokering av Skatteförvaltningens resurser, förbättra förutsättningarna för skattetillsyn och höja automatiseringen av verksamheten, vilket minskar på beskattningskostnaderna och skatteunderskottet. Målet med projektet är att tillsammans med utvecklandet av verksamhetsprocesserna och lagstiftningsreformerna som gäller beskattningsförfaranden generera en besparing på 100 årsverken före 2021.